Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia


Dz.Urz.MZ.07.13.67 → z dnia 10 września 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 lipca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 74 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 25) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Wacława Wojtala, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dorota Puka, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – Agnieszka Dembowska, główny specjalista w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Krzysztof Kopeć, starszy specjalista w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia,
b) Wojciech Marciszko, specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,
c) Justyna Mieszalska, starszy specjalista w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
d) Mariola Mitchell, Naczelnik Wydziału Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia,
e) Monika Skiba, główny specjalista w Departamencie Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Ministerstwa Zdrowia,
f) Michał Skoczylas, starszy specjalista w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,
g) Izabela Trojanowska, Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
h) Henryk Kozłowski, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
i) Rafał Maciąg, przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
j) Elżbieta Pawłowska, przedstawiciel Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
k) Marta Perycz, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
l) Krzysztof Urban, przedstawiciel Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
Zbigniew Religa1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.