Zarzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych


Dz.Urz.MZ.07.01.03
zmiana Dz.Urz.MZ.10.10.65
z dnia 18 marca 2011


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 stycznia 2007 r.
w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów
do Spraw Programu Szczepień Ochronnych


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Pediatryczny Zespół Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych, zwany dalej „Zespołem”.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 ust. 1 wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - doc. dr hab. Anna Dobrzańska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii;
2) Sekretarz – dr Paweł Grzesiowski – ekspert z Zakładu Profilaktyki Zakażeń Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego;
3) pozostali Członkowie:
a) prof. dr hab. Ewa Bernatowska – Członek Komitetu Doradczego do Spraw Bezpieczeństwa Szczepień WHO,
b) prof. dr hab. Jacek Wysocki – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii,
c) prof. dr hab. Ewa Wąsowska-Królikowska – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
d) dr hab. Teresa Jackowska – Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
e) dr Hanna Czajka – ekspert z Przychodni Konsultacyjnej do Spraw Szczepień w Krakowie,
f) dr Jacek Mrukowicz - Dyrektor Instytutu Evidance Based Medicine,
g) dr Ryszard Konior – ekspert ze Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Krakowie,
h) dr Leszek Szenborn – ekspert z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci Akademii Medycznej we Wrocławiu.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2 ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:
1) dokonywanie analizy aktualnego programu szczepień ochronnych pod kątem spójności z bieżącą sytuacją epidemiologiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie oraz regulacjami z zakresu szczepień ochronnych stosowanymi w Unii Europejskiej, jak i dostępnymi preparatami szczepionkowymi;
2) przygotowanie założeń programów szczepień ochronnych oraz założeń projektów aktów normatywnych w zakresie szczepień ochronnych;
3) opracowywanie i opiniowanie długofalowej strategii szczepień ochronnych;
4) opracowywanie i opiniowanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie szczepień ochronnych;
5) wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu szczepień ochronnych niż wymienione w pkt 1-4.

§ 4.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący.
4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
5. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Podsekretarz Stanu inicjujący, koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Polityki Zdrowotnej.
6. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który przedstawia się Podsekretarzowi Stanu, o którym mowa w ust. 5.

§ 5.

1. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w jego pracach.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 6.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319. i Dz. U. Nr 170, poz. 1217.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.