Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu


Dz.Urz.MZ.02.11.65
zmiana Dz.Urz.MZ.09.02.07
Dz.Urz.MZ.09.04.17


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 listopada 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (Dz. Urz. MZ Nr 3, poz. 5 i Nr 7, poz. 26) w § 1:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) przewodniczący: Krystyna Płukis - przedstawiciel Ministra Zdrowia,";
2) pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
"b) Wojciech Figiel - przedstawiciel Ministra Zdrowia".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.