Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych


Dz.U.13.1234 → z dnia 23 października 2013

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 17 października 2013 r.
w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) cel i zadania, podmiot prowadzący oraz sposób prowadzenia Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych;
2) zakres i rodzaj danych przetwarzanych w Ogólnopolskim Rejestrze Ostrych Zespołów Wieńcowych spośród danych określonych w art. 4 ust. 3 i art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej „ustawą”;
3) sposób zabezpieczenia danych osobowych zawartych w Ogólnopolskim Rejestrze Ostrych Zespołów Wieńcowych przed nieuprawnionym dostępem.

§ 2.

1. Tworzy się Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych, zwany dalej „rejestrem”.
2. Rejestr tworzy się w celu monitorowania stanu zdrowia usługobiorców oraz monitorowania zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej w oparciu o przetwarzane dane, o których mowa w § 3, dotyczące świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i terapii ostrych zespołów wieńcowych, udzielanych w podmiotach leczniczych prowadzących szpitale udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych lub anestezjologii i intensywnej terapii, zwanych dalej „podmiotami leczniczymi”.
3. Do zadań rejestru należy:
1) przetwarzanie danych dotyczących udzielanych w podmiotach leczniczych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i terapii ostrych zespołów wieńcowych;
2) wymiana przetwarzanych w rejestrze danych dotyczących udzielanych w podmiotach leczniczych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i terapii ostrych zespołów wieńcowych, pomiędzy podmiotem prowadzącym rejestr i podmiotami leczniczymi.

§ 3.

W rejestrze przetwarza się dane, które obejmują:
1) dane dotyczące podmiotu leczniczego:
a) nazwę,
b) numer REGON,
c) numer umowy z płatnikiem;
2) dane dotyczące usługobiorcy:
a) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
b) datę urodzenia,
c) płeć,
d) wzrost określony w centymetrach,
e) wagę określoną w kilogramach,
f) identyfikator jednostki podziału terytorialnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2), miejsca zamieszkania,
g) datę i godzinę przyjęcia do szpitala,
h) informacje skąd został przyjęty i o oddziałach, na których przebywał,
i) numer historii choroby,
j) datę i godzinę wypisu, przekazania do innego szpitala lub zgonu w trakcie hospitalizacji,
k) datę i godzinę wystąpienia objawów ostrego zespołu wieńcowego,
l) rozpoznanie typu ostrego zespołu wieńcowego,
m) informacje o czynnikach ryzyka,
n) informacje o chorobach współistniejących,
o) wykaz przewlekle przyjmowanych leków przed przyjęciem do szpitala,
p) wyniki badania fizykalnego,
q) wyniki badań laboratoryjnych krwi,
r) informacje o lekach stosowanych w trakcie hospitalizacji,
s) informacje o zastosowanych badaniach diagnostycznych:
- rodzaj,
- data wykonania,
- wyniki,
t) informacje o wykonanych zabiegach terapeutycznych:
- rodzaj,
- data i godzina wykonania,
- tryb przeprowadzenia,
- wyniki,
u) szczegółowe informacje o zastosowanym postępowaniu inwazyjnym (procedury z zakresu kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii):
- typ i zakres wybranego postępowania inwazyjnego,
- data i godzina wykonania zabiegu,
- tryb przeprowadzenia zabiegu,
- wyniki części diagnostycznej zabiegu,
- wyniki części terapeutycznej zabiegu,
v) informacje o powikłaniach w trakcie hospitalizacji:
- rodzaj,
- data wystąpienia,
- zastosowane leczenie,
w) informacje o lekach zleconych przy wypisie oraz o dalszych planach i zaleceniach po wypisie obejmujących diagnostykę, terapię i rehabilitację,
x) informacje o rozpoznaniu przy wypisie,
y) informacje o zdarzeniach sercowych w obserwacji odległej:
- data wystąpienia ponownego zawału serca,
- data wystąpienia udaru,
z) data zgonu.

§ 4.

1. Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
2. Podmiotem prowadzącym rejestr jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

§ 5.

1. Dane osobowe przetwarzane w rejestrze podlegają ochronie na poziomie wysokim, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. 2)).
2. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu opracowuje, wdraża, nadzoruje, utrzymuje oraz w uzasadnionych przypadkach modyfikuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.


Dokument w wersji *pdf

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.