Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami


Dz.U.11.85.467 → z dnia 22 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 12 kwietnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami


Na podstawie art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (Dz. U. Nr 129, poz. 904, z 2008 r. Nr 205, poz. 1285, z 2009 r. Nr 173, poz. 1350 oraz z 2010 r. Nr 128, poz. 863) wprowadza się następujące zmiany:
1) w odnośniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się tiret trzynaste i czternaste w brzmieniu:
„- dyrektywy Komisji 2008/39/WE z dnia 6 marca 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. UE L 63 z 07.03.2008, str. 6),
- dyrektywy Komisji 2011/8/UE z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w odniesieniu do ograniczenia stosowania bisfenolu A w butelkach z tworzyw sztucznych do karmienia niemowląt (Dz. Urz. UE L 26 z 29.01.2011, str. 11).”;
2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w liście I Wykaz monomerów i innych substancji wyjściowych w części A Wykaz dozwolonych monomerów i innych substancji wyjściowych poz. o nr ref. 13480 otrzymuje brzmienie:
„13480
000080-05-7
2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane
SML(T) = 0,6 mg/kg (28), z wyłączeniem stosowania do produkcji butelek z poliwęglanu do karmienia niemowląt (dzieci do dwunastego miesiąca życia)”

§ 2.

1. Butelki z poliwęglanu do karmienia niemowląt, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem mogą być do dnia 31 maja 2011 r.:
1) wprowadzane do obrotu;
2) przywożone z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. Butelki z poliwęglanu do karmienia niemowląt niespełniające wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które przed dniem 1 czerwca 2011 r. zostały:
1) wprowadzone do obrotu,
2) przywiezione z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
- mogą pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
MINISTER GOSPODARKI

MINISTER ŚRODOWISKA

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.