Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 grudnia 2010 r.
w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych


Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Jednostkami uprawnionymi do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy systemu zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23), są:
1) zakłady opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.3));
2) medyczne instytuty badawcze:
a) Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
b) Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
c) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
d) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
e) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
f) Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
g) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,
h) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
i) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
j) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
k) Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
l) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
m) Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
n) Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie im. prof. dr hab. med. Aleksandra Szczygła,
i) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,
p) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego,
q) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie,
r) Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).

MINISTER ZDROWIAW porozumieniu:
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

MINISTER FINANSÓW


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.
3) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, poz. 679.
4)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz. Nr.169, poz.1780), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 673).

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.