Załącznik nr 2


REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EGZAMINÓW MEDYCZNYCH

§ 1.

Do zadań Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”, należy:
1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności CEM, określonego w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia;
2) ustalanie regulaminów porządkowych przeprowadzanych państwowych egzaminów medycznych, a następnie przedkładanie ich do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
3) organizowanie i przeprowadzanie Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, w tym:
a) opracowanie banku pytań testowych,
b) przygotowanie testu na egzamin w danym terminie,
c) powoływanie i odwoływanie przewodniczącego oraz członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz wyznaczanie spośród jej składu zespołów egzaminacyjnych,
d) dokonywanie oceny testów i ustalanie wyników egzaminu,
e) zawiadamianie ministra właściwego do spraw zdrowia, właściwą okręgową izbę lekarską, Wojewódzkie Centra Zdrowia Publicznego albo Wojskową Izbę Lekarską o wynikach egzaminu,
f) dokonywanie okresowej oceny przebiegu i wyników egzaminów,
g) wydawanie świadectwa złożenia egzaminu,
h) prowadzenie rejestru wydawanych świadectw złożenia egzaminu;
4) organizowanie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w zakresie objętym systemem specjalizacji, w tym:
a) ustalanie i opracowanie, w porozumieniu z krajowymi konsultantami oraz z przedstawicielami właściwych towarzystw naukowych, egzaminów: testowego, ustnego i praktycznego,
b) powoływanie i odwoływanie przewodniczącego oraz członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz wyznaczanie spośród jej składu zespołów egzaminacyjnych,
c) obsługa administracyjna działalności Państwowych Komisji Egzaminacyjnych,
d) powiadamianie zdających o miejscu i terminie egzaminów specjalizacyjnych,
e) ustalanie wyników części testowej egzaminów specjalizacyjnych,
f) nadzór i dokonywanie okresowych ocen z przebiegu egzaminów specjalizacyjnych,
g) wydawanie z upoważnienia ministra właściwego do spraw zdrowia dyplomu specjalisty oraz zaświadczenia o złożonym egzaminie specjalizacyjnym,
h) prowadzenie rejestrów wydawanych zaświadczeń i dyplomów złożenia egzaminu;
5) przeprowadzanie egzaminu państwowego z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz wydawanie świadectwa złożenia tego egzaminu z wynikiem pozytywnym;
6) organizowanie innych egzaminów zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, uczelnie medyczne, jednostki badawczo-rozwojowe lub inne podmioty, za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia;
7) archiwizowanie dokumentacji egzaminacyjnej i wydawanie z niej zaświadczeń;
8) prowadzenie działalności informacyjnej w obszarze zagadnień będących przedmiotem działalności CEM;
9) realizacja innych zadań zlecanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie CEM, w szczególności odpowiedzialny jest za:
1) realizację zadań CEM;
2) zarządzanie majątkiem CEM;
3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
5) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w CEM;
6) ustalanie procedur kontrolnych.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników CEM oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
4. Dyrektor może powoływać zespoły jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań CEM, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.
5. Dyrektor wydaje zarządzenia dotyczące działalności CEM.
6. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1) Zastępca Dyrektora;
2) Główny Księgowy;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Konstruktora Testów;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
5) Sekretariat.

§ 3.

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy:
1) bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych:
a) Sekcji Egzaminów Medycznych,
b) Sekcji Ewaluacji i Analiz;
2) tworzenie i nadzorowanie komputerowej bazy danych osobowych;
3) tworzenie i nadzorowanie komputerowego banku zadań testowych;
4) organizacja procesu ewidencji wyników egzaminów;
5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4.

Do zadań Głównego Księgowego należy:
1) bezpośrednie nadzorowanie pracy Sekcji Kadr i Księgowości;
2) prowadzenie rachunkowości CEM;
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
6) sporządzanie projektów planów finansowych;
7) sporządzanie projektów sprawozdań finansowych i projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 5.

Do zadań Sekcji Egzaminów Medycznych należy obsługa administracyjna egzaminów państwowych, a w szczególności:
1) przyjmowanie i weryfikacja dokumentacji wymaganej do przystąpienia do egzaminu;
2) informowanie osób przystępujących do egzaminów oraz komisji i zespołów egzaminacyjnych o terminach i miejscach egzaminów;
3) prowadzenie ewidencji osób przystępujących do egzaminu oraz ewidencji wydawanych dyplomów, świadectw i zaświadczeń;
4) wypisywanie dyplomów, świadectw i zaświadczeń;
5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 6.

Do zadań Sekcji Ewaluacji i Analiz należy:
1) obsługa bazy danych osobowych;
2) przeprowadzanie odczytywania i ewaluacji wyników egzaminów oraz przeprowadzanie analiz w tym zakresie;
3) upowszechnianie wyników egzaminów w formie elektronicznej, na stronach internetowych CEM;
4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 7.

Do zadań Sekcji Księgowości i Kadr należy:
1) prowadzenie księgowości CEM;
2) obsługa finansowa CEM;
3) prowadzenie kasy CEM;
4) prowadzenie rozliczeń i ewidencji wynagrodzeń;
5) prowadzenie spraw osobowych pracowników CEM;
6) sporządzanie właściwych deklaracji podatkowych;
7) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, przeniesieniami, przeszeregowaniami, udzielaniem urlopów oraz prowadzeniem akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Głównego Księgowego.

§ 8.

Do zadań Sekcji Konstrukcji Testów należy:
1) merytoryczne opracowanie testów egzaminacyjnych w porozumieniu z konsultantami krajowymi;
2) przeprowadzanie korekty testów egzaminacyjnych;
3) opracowanie edytorskie, techniczne i graficzne testów egzaminacyjnych;
4) nadzór nad drukiem testów egzaminacyjnych;
5) prowadzenie i systematyczne uzupełnianie komputerowego banku zadań testowych;
6) systematyczne wprowadzanie danych opisujących wartość zadania po przeprowadzeniu egzaminu;
7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Głównego Konstruktora Testów.

§ 9.

Do zadań Sekcji Poligrafii należy:
1) druk materiałów egzaminacyjnych;
2) przygotowywanie materiałów egzaminacyjnych do dystrybucji;
3) współpraca z jednostkami zlecającymi wykonanie materiałów egzaminacyjnych w celu realizacji zadania;
4) przygotowywanie komputerowych kart odpowiedzi zgodnie ze złożonym zamówieniem;
5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Głównego Konstruktora Testów.

§ 10.

Do zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy Głównego Konstruktora Testów należy:
1) bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych:
a) Sekcji Konstrukcji Testów,
b) Sekcji Poligrafii;
2) opracowywanie założeń egzaminów;
3) merytoryczne opracowywanie testów egzaminacyjnych;
4) nadzorowanie i uczestnictwo w opracowywaniu testów egzaminacyjnych;
5) prowadzenie korekty testów egzaminacyjnych;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 11.

Do zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Prawnej należy:
1) obsługa prawna CEM;
2) sporządzanie projektów umów zawieranych przez CEM;
3) opiniowanie projektów dokumentów przygotowanych w CEM;
4) udzielanie pracownikom CEM porad prawnych w zakresie stosowania określonych norm prawnych w działalności CEM;
5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 12.

Do zadań Sekretariatu należy zapewnianie obsługi kancelaryjno-organizacyjnej CEM, poprzez:
1) zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
2) obsługę urządzeń zapewniających realizację czynności kancelaryjnych;
3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 13.

Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, w CEM regulują odrębne przepisy.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.