Załącznik nr 1


STATUT CENTRUM EGZAMINÓW MEDYCZNYCH

§ 1.

1. Centrum Egzaminów Medycznych, zwane dalej „CEM”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Siedzibą CEM jest Łódź.
3. Obszarem działania CEM jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Przedmiotem działalności CEM jest realizacja zadań związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów medycznych oraz innych egzaminów z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących zawody medyczne.

§ 3.

1. Działalnością CEM kieruje Dyrektor, który reprezentuje CEM na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Dyrektor kieruje działalnością CEM przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego.

§ 4.

W skład CEM wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Sekcja Egzaminów Medycznych;
2) Sekcja Ewaluacji i Analiz;
3) Sekcja Kadr i Księgowości;
4) Sekcja Konstrukcji Testów;
5) Sekcja Poligrafii;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Konstruktora Testów;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
8) Sekretariat.

§ 5.

1. Działalność CEM jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.
2. CEM może uzyskiwać środki finansowe z innych tytułów, w szczególności z opłat egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach szczególnych.
3. Podstawą gospodarki finansowej CEM jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. CEM sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

§ 6.

1. Do osób zatrudnionych w CEM stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. Zasady wynagradzania pracowników CEM są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.