Załącznik nr 2


REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRZY MINISTRZE ZDROWIA


§ 1.

1. Do zadań Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, zwanego dalej „Zakładem”, należy podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności Zakładu, o którym mowa w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia.
2. Zakład wykonuje również inne zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Zakładu, w szczególności jest odpowiedzialny za:
1) realizację zadań Zakładu;
2) zarządzanie majątkiem Zakładu;
3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4) zatwierdzanie planów zamówień publicznych;
5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania;
6) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Zakładzie;
7) zapewnienie nadzoru w zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2001;
8) ustalanie procedur kontrolnych.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zakładu oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1) Zastępca Dyrektora do Spraw Finansowo-Księgowych – Główny Księgowy, zwany dalej „Zastępcą Dyrektora”;
2) Zespół do Spraw Administracji i Spraw Pracowniczych;
3) Zespół do Spraw Kontraktów i Realizacji Dostaw;
4) Zespół do Spraw Przetargów;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
4. W razie nieobecności Dyrektora, zastępuje go Zastępca Dyrektora, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 3.

Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy:
1) kierowanie pracami Zespołu do Spraw Finansowo-Księgowych;
2) prowadzenie rachunkowości Zakładu;
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
6) prowadzenie rozliczeń i ewidencji wynagrodzeń;
7) analiza pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń kosztów związanych z działalnością Zakładu;
8) opracowywanie projektu planu finansowego Zakładu;
9) sporządzanie projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania;
10) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
11) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu i samodzielnymi stanowiskami pracy;
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4.

1. Praca Zespołu, z wyłączeniem Zespołu do Spraw Finansowo-Księgowych, jest kierowana przez Kierownika Zespołu wyznaczonego spośród pracowników Zakładu.
2. Do zadań Kierownika Zespołu należy:
1) kierowanie pracą Zespołu;
2) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników Zespołu;
3) podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;
4) parafowanie pism przygotowanych w Zespole;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 5.

Do zadań Zespołu do Spraw Administracji i Spraw Pracowniczych należy:
1) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych Zakładu;
2) prowadzenie spraw kadrowych, w szczególności dotyczących delegacji, urlopów, zwolnień, prowadzenia akt osobowych oraz spraw socjalnych;
3) zaopatrywanie Zakładu w materiały biurowe;
4) organizowanie i obsługa szkoleń prowadzonych przez Zakład;
5) prowadzenie magazynu gospodarczego Zakładu;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu i samodzielnymi stanowiskami pracy;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 6.

Do zadań Zespołu do Spraw Finansowo-Księgowych należy:
1) prowadzenie rachunkowości Zakładu, w szczególności sporządzanie projektów planów finansowych, projektów sprawozdań finansowo-księgowych, kontrola wydatków budżetowych na podstawie zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia harmonogramu realizacji wydatków, analiza gospodarki finansowej oraz kontrola dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym;
2) prowadzenie spraw dotyczących obliczania i wypłat wynagrodzeń pracowników oraz wypłacanie należności wynikających z zawartych umów zlecenia, umów o dzieło oraz obliczanie i odprowadzanie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz składanie sprawozdań w tym zakresie;
3) ustalanie i rozliczanie należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych;
4) naliczanie i realizacja przysługujących pracownikom nagród z Zakładowego Funduszu Nagród;
5) naliczanie i wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia przysługującego pracownikom w jednostkach budżetowych w ochronie zdrowia;
6) naliczanie odsetek od nieterminowej realizacji dostaw w ramach podpisanych umów o zamówienie publiczne;
7) sprawdzanie faktur i rachunków pod względem rachunkowym oraz określanie źródła pokrycia wydatków;
8) finansowanie zawartych umów, w tym otwieranie akredytyw;
9) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu i samodzielnymi stanowiskami pracy;
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 7.

Do zadań Zespołu do Spraw Kontraktów i Realizacji Dostaw należy:
1) przygotowywanie i opracowywanie umów;
2) opracowywanie i wysyłanie ogłoszeń o udzielonych zamówieniach publicznych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
3) uzyskiwanie dokumentów niezbędnych do realizacji umów – w przypadkach przewidzianych w umowie – oraz sporządzanie sprawozdań do urzędów celnych (Deklaracja Intrastat-Przywóz);
4) organizacja dostaw, w tym transportu lub ubezpieczenia, o ile jest to przewidziane w umowie;
5) prowadzenie kontroli realizacji zawartych umów o zamówienia publiczne w zakresie terminowości i zgodności dostaw wynikających z opisu w umowie przedmiotu zamówienia publicznego;
6) współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Centralnym Dystrybutorem Szczepionek w zakresie realizacji zawartych umów;
7) prowadzenie Zakładowej Składnicy Akt oraz współpraca z Archiwum Akt Nowych;
8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu i samodzielnymi stanowiskami pracy;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 8.

Do zadań Zespołu do Spraw Przetargów należy:
1) opracowywanie planów zamówień publicznych na podstawie danych uzyskanych od podmiotu zlecającego postępowanie;
2) współdziałanie z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie metodyki i organizacji procedur zamówień publicznych;
3) organizacja procedur przetargowych lub innych trybów udzielania zamówień publicznych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.3));
4) przygotowywanie do akceptacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
5) opracowywanie i wysyłanie ogłoszeń o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz o wynikach postępowań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
6) sporządzanie rocznych sprawozdań o przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu i samodzielnymi stanowiskami pracy;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 9.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Audytora Wewnętrznego należą zadania określone w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

§ 10.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy:
1) udzielanie porad prawnych;
2) sporządzanie opinii prawnych;
3) opracowywanie projektów aktów prawnych;
4) reprezentacja Zakładu przed sądami, organami administracji publicznej i Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;
5) współpraca z innymi komórkami Zakładu i Samodzielnym Stanowiskiem Pracy Audytora Wewnętrznego;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 11.

Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, w Zakładzie regulują odrębne przepisy.


3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.