Załącznik nr 1


STATUT ZAKŁADU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA

§ 1.

1. Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, zwany dalej „Zakładem”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Siedzibą Zakładu jest Warszawa.
3. Obszarem działania Zakładu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Przedmiotem działalności Zakładu jest:
1) udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane;
2) organizowanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na dostawę towarów, w tym wyrobów medycznych, produktów leczniczych oraz usług i robót budowlanych zlecanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia procedur medycznych i procedur wysokospecjalistycznych oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych zleconych przez inne jednostki organizacyjne działające w ochronie zdrowia;
3) zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w wyniku przeprowadzonych postępowań, o których mowa w pkt 2, oraz składanie oświadczeń woli w imieniu ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych z wykonywaniem tych umów;
4) finansowanie umów, o których mowa w pkt 3, w przypadku przekazania na konto Zakładu środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne jednostki organizacyjne działające w ochronie zdrowia;
5) kontrola realizacji umów, o których mowa w pkt 3;
6) rozliczanie przedmiotowo-finansowe zrealizowanych dostaw, usług lub robót budowlanych;
7) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i zawartych umów oraz przechowywanie dokumentacji podstawowych czynności dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
8) sporządzanie okresowych informacji o zrealizowanych zamówieniach publicznych;
9) prowadzenie i organizacja szkoleń, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych;
10) występowanie przed sądami powszechnymi, gospodarczymi, arbitrażowymi oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w imieniu ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie działalności Zakładu określonej w niniejszym statucie.

§ 3.

1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Finansowo-Księgowych – Głównego Księgowego.
4. Zastępcę Dyrektora, o którym mowa w ust. 3, zatrudnia Dyrektor za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 4.

W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Zespół do Spraw Administracji i Spraw Pracowniczych;
2) Zespół do Spraw Finansowo-Księgowych;
3) Zespół do Spraw Kontraktów i Realizacji Dostaw;
4) Zespół do Spraw Przetargów;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

§ 5.

1. Działalność Zakładu jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Zakład sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania.

§ 6.

1. Do osób zatrudnionych w Zakładzie stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. Zasady wynagradzania pracowników Zakładu są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.