Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych


1. Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Warszawie

2. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

3. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

4. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

5. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

6. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

7. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

8. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

9. Marszałek Województwa Wielkopolskiego

10. Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

11. Zarząd Województwa Podlaskiego

12. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13. Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

14. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

15. Główny Inspektor Farmaceutyczny

16. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

17. Główny Inspektor Sanitarny

18. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

19. Minister Finansów

20. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

21. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

22. Wojewoda Dolnośląski

23. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

24. Wojewoda Lubelski

25. Wicewojewoda Lubuski

26. Wojewoda Łódzki

27. Zrzeszenie Szpitali Województwa Łódzkiego

28. Wojewoda Małopolski

29. Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego

30. Wojewoda Opolski

31. Wojewoda Podkarpacki

32. Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Gdańsku

33. Wojewoda Świętokrzyski

34. II Wicewojewoda Śląski

35. Wojewoda Wielkopolski

36. Wojewoda Zachodniopomorski

37. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

38. Narodowy Fundusz Zdrowia
Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

39. Narodowy Fundusz Zdrowia
Białystok

40. Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach

41. Narodowy Fundusz Zdrowia
Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu

42. Internauta nr 1

43. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"

44. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

45. Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej

46. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
Porozumienie Zielonogórskie

47. Rządowe Centrum Legislacji

48. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

49. Narodowy Fundusz Zdrowia
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie

50. Narodowy Fundusz Zdrowia
Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

51. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.