Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia


Dz.Urz.MZ.09.08.39 → z dnia 16 września 2009 r.
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 74, z późn. zm.3))) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
,, § 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Cezary Rzemek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Zbigniew Teter, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do Spraw Służb Mundurowych;
3) Sekretarz Zespołu – Anna Karczmarz, specjalista w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia;
4) koordynatorzy działań antykorupcyjnych w Ministerstwie Zdrowia;
5) pozostali członkowie Zespołu:
a) Marcin Antoniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
b) Krzysztof Czajkowski, główny specjalista w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
c) Joanna Gozdek, specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,
d) Liliana Jurczyńska-Gaik, naczelnik Wydziału Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia,
e) Krzysztof Kopeć, naczelnik Wydziału Refundacji i Cen w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia,
f) Rafał Maciąg, przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
g) Wojciech Marciszko, starszy specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,
h) Małgorzata Misiewicz, przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
i) Elżbieta Pawłowska, przedstawiciel Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
j) Marta Perycz, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
k) Anna Próchniak, młodszy specjalista w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
l) Andrzej Ratyński, Pełnomocnik Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
m) Michał Skoczylas, starszy specjalista w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,
n) Joanna Szymańska, główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia,
o) Krzysztof Urban, przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
p) Jerzy Ziembiński, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego.”;
2) w § 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,, 1) zwoływanie posiedzeń Zespołu co najmniej raz na dwa miesiące;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.
3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2007 r. Nr 7, poz. 25 i Nr 13, poz. 67 oraz z 2008 r. Nr 4, poz.16 i Nr 13, poz. 85.


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.