Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu


Dz.Urz.MZ.08.10.70 → z dnia 15 września 2008r.
zmiana Dz.Urz.MZ.10.01.20


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 września 2008 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu w składzie:
1) Małgorzata Zadrożniak – Przewodniczący Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2) Wanda Stryła – członek Rady – przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
3) Jacek Nikisch – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
4) Maria Januchowska – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
5) Michał Tomczak – członek Rady – przedstawiciel Rady Miasta Poznania;
6) Sebastian Migdalski – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
7) Elżbieta Skrzypczak – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 29 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 69).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.