Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia


Dz.Urz.MZ.06.15.74
zmiana Dz.Urz.MZ.07.07.25
Dz.Urz.MZ.07.13.67
Dz.Urz.MZ.08.04.16
Dz.Urz.MZ.08.13.85
Dz.Urz.MZ.09.08.39
Dz.Urz.MZ.11.01.05

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 października 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom
i korupcji w ochronie zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia, zwany dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy dla ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 4 lit. g – k wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Wacława Wojtala, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Konrad Stolarski, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – Agnieszka Dembowska, główny specjalista w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Katarzyna Bondaryk, główny specjalista w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia,
b) Wojciech Marciszko, specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,
c) Mariola Mitchell, naczelnik Wydziału Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia,
d) Monika Skiba, główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia,
e) Michał Skoczylas, specjalista w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,
f) Izabela Trojanowska, p.o. dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
g) Dorota Puka, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
h) Krzysztof Urban, przedstawiciel Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia,
i) Krzysztof Dziółko, przedstawiciel Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
j) Henryk Kozłowski, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
k) Helena Feliksiak, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) identyfikacja obszarów i form występowania oszustw i korupcji w ochronie zdrowia;
2) przedstawienie dodatkowych propozycji działań antykorupcyjnych i przeciwdziałania oszustwom w ochronie zdrowia w ramach strategii antykorupcyjnej;
3) przedstawienie propozycji działań w zakresie kampanii informacyjnej na temat walki z korupcją w ochronie zdrowia;
4) przedstawienie propozycji działań w zakresie współpracy międzynarodowej dotyczącej przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu co najmniej raz w miesiącu lub w razie potrzeby;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy albo na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
4. W celu wykonywania zadań Zespołu, Przewodniczący Zespołu może, w razie potrzeby, powoływać zespoły robocze.

§ 6.

1. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół.
3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół,
na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

1. Z tytułu zadań określonych w § 4 członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 3,
nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Osobom wymienionym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju,
w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554).

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.

§ 10.

Przewodniczący Zespołu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia pisemne raporty z wyników prac Zespołu, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 11.

Zespół kończy swoją działalność po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 4.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.