Załączniki do zarządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r.
(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9)
Załącznik nr 1STATUT
BIURA DO SPRAW ZAGRANICZNYCH PROGRAMÓW POMOCY
W OCHRONIE ZDROWIA


§ 1.

1. Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, zwane dalej „Biurem”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Siedzibą Biura jest Warszawa.
3. Obszarem działania Biura jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

1. Przedmiotem działalności Biura jest realizacja zadań związanych z zagranicznymi programami pomocy w ochronie zdrowia.
2. Do działalności podstawowej Biura należy realizacja zagranicznych programów pomocy współfinansowanych przez Unię Europejską, kraje EFTA, Bank Światowy lub inne międzynarodowe instytucje finansowe oraz programów unijnych, bilateralnych i innych programów wynikających z umów międzynarodowych.

§ 3.

1. Działalnością Biura kieruje Dyrektor, który reprezentuje Biuro na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 4.

W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy:
1) Zespół do Spraw Administracyjno-Gospodarczych;
2) Zespół do Spraw Programów w Sektorze Zdrowia;
3) Zespół Księgowości i Finansów;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

§ 5.

1. Działalność Biura finansowana jest z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Biuro sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.

§ 6.

1. Do osób zatrudnionych w Biurze stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. Zasady wynagradzania dyrektora oraz pozostałych pracowników Biura regulowane są przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 105, poz. 486,
z późn. zm.4)).


4)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 39, poz. 245, z 1998 r. Nr 45, poz. 282, z 1999 r. Nr 62, poz. 694, z 2000 r. Nr 38, poz. 428, z 2001 r. Nr 32, poz. 374, z 2003 r. Nr 49, poz. 415, z 2004 r. Nr 45, poz. 423, z 2005 r. Nr 38, poz. 351 oraz z 2006 r. Nr 43, poz. 305.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.