Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia


Dz.Urz.MZ.06.09.42
zmiana Dz.Urz.MZ.07.13.71
Dz.Urz.MZ.08.08.47
Dz.Urz.MZ.09.03.12


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 1997 r. Nr 5, poz. 12, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, zwane dalej „Biurem”, działające na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Biura ds Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 12, z późn. zm.3)) z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.

§ 2.

Biuru nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Biura określa regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Biura ds Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 1997 r. Nr 10, poz. 24, z 1998 r. Nr 4, poz. 8 oraz z 2003 r. Nr 5, poz. 8 i Nr 8, poz. 73.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.