Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe


Dz.U.05.122.1031
zmiana Dz.U.09.31.217


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 czerwca 2005r.
w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetoweNa podstawie art. 30a ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz.1529) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Uznaje się następujące dziedziny diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe:
1) laboratoryjna diagnostyka medyczna;
2) mikrobiologia medyczna;
3) laboratoryjna transfuzjologia medyczna;
4) laboratoryjna genetyka medyczna;


§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134 poz. 1439).

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.