Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć


Dz.U.13.1192 → z dnia 8 października 2013

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 24 września 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć


Na podstawie art. 49a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. Nr 161, poz. 1143 oraz z 2009 r. Nr 81, poz. 686) w załączniku do rozporządzenia pkt 2–4 otrzymują brzmienie:
„2) Ośrodek Informacji Toksykologicznej Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Śniadeckich 10; 31-531 Kraków
– właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego.
3) Ośrodek Informacji Toksykologicznej
Oddział Toksykologii im. dr Wandy Błeńskiej
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2; 60-834 Poznań
– właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz opolskiego.
4) Ośrodek Kontroli Zatruć – Warszawa
ul. Piłsudskiego 33; 05-074 Halinów
– właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz lubelskiego.”.

§ 2.

Biuro Informacji Toksykologicznej III Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Toksykologii Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie przekaże Ośrodkowi Kontroli Zatruć – Warszawa w Halinowie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:
1) dane i informacje, o których mowa w art. 49d ust. 1,
2) bazę danych o przypadkach zatruć produktami biobójczymi, o której mowa w art. 49b ust. 1,
3) sporządzone raporty o zgłoszonych przypadkach zatruć produktami biobójczymi i dane na temat zatruć produktami biobójczymi, o których mowa w art. 49c ust. 1
– ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 225, poz. 1464 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 82, poz. 451.- treść rozporządzenia

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.