Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia


Dz.Urz.MZ.11.10.73 → z dnia 08 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 8 grudnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze ZdrowiaNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. sup> 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 58, z 2009 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2011 r. Nr 3, poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) prof. dr hab. Barbara Adamowicz – Klepalska;”;
b) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:
„ 15) prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Myśliwiec;
16) prof. dr hab. Maria Borysewicz – Lewicka;”;
c) po punkcie 29 dodaje się punkty 30 i 31 w następującym brzmieniu:
„30) dr hab. Elżbieta Starosławska;
31) prof. dr hab. Beata Śpiewankiewicz.”;
2) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Posiedzenia Prezydium Rady odbywają się zależnie od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 Nr, 57, poz. 354.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.