Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia limitu stypendiów dla cudzoziemców podejmujących i odbywających kształcenie oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia


Dz.Urz.MZ.11.2.25 → z dnia 18 lutego 2011 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia limitu stypendiów dla cudzoziemców podejmujących i odbywających kształcenie oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia


Na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.2)) ogłasza się, że liczba stypendiów przyznanych cudzoziemcom, będącym stypendystami strony polskiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, nie może przekroczyć w danym roku akademickim:
1) dla cudzoziemców podejmujących jednolite studia magisterskie, studia licencjackie lub magisterskie studia uzupełniające – 15 stypendiów;
2) dla cudzoziemców podejmujących studia podyplomowe w zakresie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów lub studia doktoranckie – 5 stypendiów.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 71l, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.