Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych


Dz.U.11.06.28 → z dnia 10 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych


Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Instytucjami i laboratoriami uprawnionymi do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 55 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy systemu zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23), są:
1) Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
2) Akademia Pomorska w Słupsku;
3) Bank Tkanek Oka w Warszawie;
4) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
5) Gdański Uniwersytet Medyczny;
6) Narodowy Instytut Leków w Warszawie;
7) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie;
8) Politechnika Gdańska;
9) Politechnika Łódzka;
10) Politechnika Warszawska;
11) Politechnika Wrocławska;
12) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;
13) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu;
14) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku;
15) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu;
16) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;
17) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;
18) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;
19) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;
20) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;
21) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;
22) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;
23) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;
24) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;
25) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;
26) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;
27) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;
28) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;
29) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;
30) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;
31) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;
32) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;
33) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;
34) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
35) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
36) Uniwersytet Gdański;
37) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
38) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
39) Uniwersytet Łódzki;
40) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
41) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
42) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
43) Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
44) Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
45) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
46) Uniwersytet Opolski;
47) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
48) Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;
49) Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach;
50) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
51) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
52) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
53) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
54) Uniwersytet Rzeszowski;
55) Uniwersytet Szczeciński;
56) Uniwersytet Śląski w Katowicach;
57) Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;
58) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
59) Uniwersytet Warszawski;
60) Uniwersytet w Białymstoku;
61) Uniwersytet Wrocławski;
62) Uniwersytet Zielonogórski;
63) Warszawski Uniwersytet Medyczny;
64) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;
65) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego;
66) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej;
67) Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie;
68) inne niż wymienione w pkt 1-67:
a) instytuty badawcze, placówki naukowe i naukowo-dydaktyczne, prowadzące badania naukowe z wykorzystywaniem substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego oraz odczynników do określania grup krwi i zgodności tkankowej u ludzi,
b) zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się leczeniem pacjentów z wykorzystaniem substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego,
c) medyczne laboratoria diagnostyczne w rozumieniu przepisów o diagnostyce laboratoryjnej, wykonujące działalność medyczną w zakresie określania grup krwi, wykrywania niezgodności grup krwi lub określania zgodności tkankowej u ludzi.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3) .

MINISTER ZDROWIAW porozumieniu:
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


MINISTER FINANSÓW1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz. U. Nr 158, poz.1661), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 673).

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.