Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych


Dz.U.10.159.1073 → z dnia 31 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 sierpnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych


Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) przepustka - okresowe przebywanie świadczeniobiorcy poza zakładem opieki zdrowotnej w trakcie stacjonarnego leczenia: psychiatrycznego, długoterminowego, paliatywnego i hospicyjnego, uzdrowiskowego lub rehabilitacji leczniczej, bez dokonywania z niego wypisu, po wyrażeniu zgody przez tego świadczeniobiorcę albo przez jego rodzica, albo opiekuna prawnego, oraz przez zakład opieki zdrowotnej, w którym świadczeniobiorca przebywa.”;
2) w § 3:
a) w ust. 1:
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) kod przyczyny głównej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, który tworzą pierwsze trzy znaki, chyba że obowiązek rejestrowania większej liczby znaków wynika z przepisów odrębnych lub z umowy, przy czym w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej kod przyczyny głównej podaje się wyłącznie w przypadkach określonych w tabeli nr 11 załącznika nr 3 do rozporządzenia; jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone w oddziale szpitalnym przyczyną główną jest rozpoznanie przy wypisie, wpisane do księgi chorych komórki organizacyjnej, prowadzonej zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania;”,
- pkt 4 otrzymuje brzmienie: ,Br> „4) kody nie więcej niż trzech przyczyn współistniejących według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, które tworzą pierwsze trzy znaki, chyba że obowiązek rejestrowania większej liczby znaków wynika z przepisów odrębnych lub z umowy;”,
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) kody zrealizowanych istotnych procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM, w polskiej wersji uznanej przez płatnika za obowiązującą w związku z rozliczaniem świadczeń (pełny kod składa się z siedmiu znaków), z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a jeżeli kod dotyczy procedury dokonania przeszczepu lub innej procedury określonej przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych - dodatkowo datę wykonania tej procedury;”,
- po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia przebywania świadczeniobiorcy na przepustce - w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w pkt 2, jest pobyt w oddziale szpitalnym lub pobyt;”,
- po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
„13a) informację, czy świadczenie zdrowotne zostało udzielone w warunkach, o których mowa w art. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323 i Nr 76, poz. 641) lub w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007);”,
- pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) kod badania, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w przypadku świadczeń w zakresie:
a) podstawowej opieki zdrowotnej - dla każdego badania znajdującego się w wykazie badań diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej i nieobrazowej gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy,
b) ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej - wyłącznie dla badania diagnostyki obrazowej znajdującego się w wykazie badań diagnostycznych gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy.”,
b) w ust. 2:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) numer w księdze głównej przyjęć i wypisów, pod którym dokonano wpisu o przyjęciu osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, rok dokonania wpisu i numer księgi głównej;”,
- w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„4) kod przyczyny głównej hospitalizacji - zgodny z chorobą zasadniczą, wpisaną do historii choroby, w części dotyczącej wypisu pacjenta ze szpitala, prowadzonej zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania; kody nie więcej niż pięciu przyczyn współistniejących istotnych w przypadku tej hospitalizacji, według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta;
5) kody nie więcej niż pięciu przyczyn współistniejących istotnych w przypadku tej hospitalizacji, według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest wyjazd ratowniczy, rejestr świadczeń obejmuje dodatkowo informację dotyczącą:
1) przyczyny wyjazdu, zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
2) konieczności przyjęcia osoby, której udzielono świadczenia przez szpitalny oddział ratunkowy lub izbę przyjęć, zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
3) zgonu osoby, której udzielano świadczenia, zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
4) numeru w księdze pogotowia ratunkowego, pod którym wpisano powiadomienie o zdarzeniu, rok wpisu i numer tej księgi;
5) daty, godziny i minut, w systemie 24-godzinnym:
a) powiadomienia o zdarzeniu,
b) przekazania dyspozycji (zlecenia) wyjazdu do zdarzenia zespołowi ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego,
c) wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego,
d) przybycia na miejsce zdarzenia i rozpoczęcia akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,
e) przekazania opieki nad pacjentem szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu lub jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego,
f) zakończenia medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznego;
6) numeru zespołu ratownictwa medycznego, nadanego przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
7) identyfikatora osób wchodzących w skład zespołu ratownictwa medycznego uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, określonego zgodnie z ust. 1 pkt 11.”,
d) w ust. 4 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) kod przedmiotu ortopedycznego albo środka pomocniczego, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,”,
e) w ust. 5 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) kod naprawy przedmiotu ortopedycznego, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,”,
f) w ust. 6 w pkt 3 uchyla się lit. c;
3) w § 4:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) identyfikator osoby oraz kod identyfikatora, określone zgodnie z tabelą nr 7 załącznika nr 3 do rozporządzenia; identyfikatorem dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL jest identyfikator jednego z rodziców lub identyfikator opiekuna prawnego dziecka;”,
b) w pkt 3 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) nazwa: gminy, powiatu i województwa;”;
4) w § 5 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ubezpieczonych - dane, o których mowa w § 4 pkt 1, pkt 6 lit. a i pkt 7 lit. a, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 2, 4 i 5 oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni oraz osób niebędących ubezpieczonymi, posiadających uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy - dane, o których mowa w § 4 pkt 1-3, 6 i 7 oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5.”;
5) w § 6:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane o świadczeniach udzielonych świadczeniobiorcom oraz osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji:”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Świadczeniodawcy w odniesieniu do świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom oraz osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, którzy złożyli deklarację wyboru, przekazują, w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest:
1) porada - dane, o których mowa w § 4 pkt 1, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5 oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT, oraz dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 6;
2) bilans zdrowia, porada patronażowa, wizyta patronażowa lub szczepienie - dane, o których mowa w § 4 pkt 1, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5 oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT, oraz dane, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 6.”,
c) w ust. 3:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Świadczeniodawca w odniesieniu do świadczeń innych niż wymienione w ust. 2, przekazuje dane zbiorcze według kodów świadczeń określonych w tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, w zakresie:”,
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - liczbę wykonanych badań znajdujących się w wykazie badań diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej i nieobrazowej gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy;”;
6) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakres przekazywanych danych charakteryzujących osobę, której udzielono świadczenia, obejmuje dane, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 6 lit. a i c oraz pkt 7 lit. a oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT, a jeżeli identyfikatorem nie jest własny numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5.”;
7) w § 8:
a) w ust. 1:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) identyfikator listy, na który składa się:
a) identyfikator świadczeniodawcy – w przypadku listy oczekujących na udzielenie świadczenia w komórce organizacyjnej,
b) identyfikator świadczeniodawcy oraz kod świadczenia ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych - w przypadku listy oczekujących na udzielenie świadczenia wysokospecjalistycznego oraz w przypadku, gdy z umowy lub z przepisów odrębnych wynika obowiązek prowadzenia listy oczekujących na udzielenie procedury lub zakresu świadczeń;”,
- w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) o których mowa w § 4 pkt 1, 2 i 3 lit. a-d,”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z Funduszem w szpitalach lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia, następujące dane dotyczące oczekujących na udzielenie świadczenia na każdej liście oczekujących:
1) liczbę oczekujących, według stanu na ostatni dzień miesiąca,
2) średni czas oczekiwania, określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia - według grup osób wyodrębnionych ze względu na kryterium medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielenia świadczenia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy.”,
c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Świadczeniodawcy przekazują co miesiąc dane, o których mowa w ust. 2 i 3, nie później niż w terminie dziesięciu dni od zakończenia miesiąca.”;
8) w § 9:
a) w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) dane, o których mowa w § 4 pkt 2, a jeżeli identyfikatorem, o którym mowa w lit. a, nie jest numer własny PESEL, dodatkowo dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5,”,
b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w ust. 2 - dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 i 6, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL – identyfikator jednego z rodziców albo identyfikator opiekuna prawnego dziecka;”;
9) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczeniodawcy przekazują dane, o których mowa w § 5-7 i § 9 ust. 4, dotyczące każdego okresu sprawozdawczego, którym jest miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie dziesięciu dni od jego zakończenia. Dane mogą być przekazywane także w trakcie okresu sprawozdawczego.”;
10) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli nr 2 wyrazy „w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy” zastępuje się wyrazami „w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy"
11) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:
b) tabela nr 3 otrzymuje brzmienie:
c) uchyla się tabelę nr 5,
d) tabela nr 7 otrzymuje brzmienie:
e) w tabeli nr 8 dodaje się wiersze 12 - 14 w brzmieniu:
f) tabela nr 9 otrzymuje brzmienie:
g) dodaje się tabelę nr 11 w brzmieniu:
12) uchyla się załącznik nr 6 do rozporządzenia;
13) załączniki nr 4, 7 i 8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2, i 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Dane wymagane rozporządzeniem, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, są przekazywane przez świadczeniodawców po raz pierwszy w komunikacie dotyczącym świadczeń udzielonych w październiku 2010 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.