Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia


Dz.Urz.MZ.10.8.52 → z dnia 17 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, zwany dalej „Zakładem”, działający na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 47, z 2008 r. Nr 8, poz. 43 oraz z 2009 r. Nr 5, poz. 27), z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.

§ 2.

Zakładowi nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Zakładu określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.