Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej


25.03.2010. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 stycznia 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 11 lutego 2010 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
t.bondarewicz@mz.gov.plProjekt 18.01.2010ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ……………………
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej


Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 1:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) dwa semestry lub 1.150 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych,”,
b) uchyla się lit. b;
2) w § 3:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Program nauczania dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, uczelnia ustala, uwzględniając standardy nauczania określone w załączniku do rozporządzenia.”,
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Program nauczania:
1) dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, obejmuje część teoretyczną stanowiącą nie mniej niż 400 godzin programu nauczania i część praktyczną stanowiącą nie mniej niż 750 godzin tego programu;
2) dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. c i d oraz położnych, o których mowa w § 2 pkt 2, obejmuje część teoretyczną stanowiącą nie mniej niż 33% całości programu nauczania i praktyczną stanowiącą nie mniej niż 50 % całości tego programu.
„4. Przewidziane w programie nauczania zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone na wniosek studenta przez kierownika jednostki organizacyjnej szkoły wyższej prowadzącej studia zawodowe na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w szczególności długości stażu pracy oraz zakresu wykonywanych czynności, w przypadku:
1) pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, nie więcej jednak niż 30% wymiaru tych zajęć i praktyk;
2) pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. c i d oraz położnych, o których mowa w § 2 pkt 2, nie więcej jednak niż 50% wymiaru tych zajęć i praktyk.”;
3) dodaje się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również do pielęgniarek absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, które rozpoczęły kształcenie, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, w roku akademickim 2009/2010, w zakresie w jakim dotychczasowy program nauczania nie został zrealizowany.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu:
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
UZASADNIENIE


Projektowane rozporządzenie zmienia obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170).
Istotą proponowanej zmiany jest zmiana dotychczasowego czasu kształcenia pielęgniarek na studiach zawodowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237) - tzw. studiach pomostowych. Projektowane zmiany są korzystne dla pielęgniarek chcących realizować tę formę kształcenia. Dotychczasowy czas kształcenia absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później wynoszący trzy semestry lub 1.633 godziny oraz dla absolwentów, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81 wynoszący pięć semestrów lub 3.000 godzin, ulega obniżeniu i zgodnie z proponowanym brzmieniem § 2 pkt 1 lit. a wynosi dwa semestry lub 1.150 godzin dla wszystkich absolwentów pięcioletnich liceów medycznych.
Proponowane zmiany wynikają z ponownej analizy programów kształcenia realizowanych w pięcioletnich liceach medycznych w Polsce w latach 1970-1996 dokonanej w związku z uzyskanymi doświadczeniami przy realizacji studiów pomostowych.
Treści kształcenia podstawowego uzupełniono o zajęcia z przedmiotów, których brakowało w poprzednim systemie kształcenia tj.: biochemię z biofizyką, radiologię, badanie fizykalne. Tym samym uwzględniono zalecenia programowe zawarte w załączniku V.2. pkt 5.2.1 do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. L 255 z dnia 30.09.2005 str. 22, z późn. zm.).
W grupie treści kształcenia kierunkowego standardy dla ustalania przez uczelnie programu nauczania:
- uzupełniono o brakujące zajęcia teoretyczne z przedmiotów: badania w pielęgniarstwie, medycyna ratunkowa, opieka paliatywna i przedmiot do wyboru,
- rozszerzono, realizowane w bardzo wąskim zakresie, zajęcia teoretyczne z geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, anestezjologii i stanów zagrożenia życia, dietetyki, zdrowia publicznego
- pozostałe przedmioty wprowadzono ze względu na ważność w zakresie ogólnego przygotowania zawodowego i poprawę jakości opieki pielęgniarskiej.
Konsekwencją zasygnalizowanych zmian programu nauczania są odpowiednie zmiany dokonane w treści § 2 i 3 nowelizowanego rozporządzenia, w szczególności:
- uchylenie w § 2 w pkt 1 lit. b oraz nadanie nowego brzmienia lit. a (co oznacza rezygnację z istniejącego podziału absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, w zależności od momentu rozpoczęcia nauki w tych liceach),
- dodanie złącznika do tego rozporządzenia.
Określenie w tzw. ścieżce A (§ 2 pkt 1 lit. a zmienianego rozporządzenia) godzinowego, a w pozostałych ścieżkach B, C, D, procentowego programu nauczania (§ 2 pkt 1 lit. c i d tego rozporządzenia), wynika zarówno z ustaleń dokonanych w trakcie rozmów dwustronnych z poszczególnymi państwami Unii Europejskiej, jak i uzgodnień z Komitetem ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych Komisji Europejskiej. Natomiast określenie programu nauczania dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo, wynika z ustaleń negocjacyjnych z Komisją Europejską, które to ustalenia były warunkiem uzyskania zgody na proponowane przez stronę polską, skrócenie studiów pomostowych.
Proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązanie (dodanie załącznika), wynika z potrzeby uniknięcia sytuacji, w której uczelnie same mogłyby dowolnie modyfikować zakres i wymiar godzin nauczania, na co zwracała uwagę Komisja Europejska w trakcie prowadzonych rozmów. Projektowane regulacje, są szczególnie ważne dla absolwentek liceów medycznych, które w programie nauczania pomostowego, bez określenia standardów nauczania, mogłyby ponownie realizować ten sam materiał.
Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia zmienione przepisy (mając na uwadze ich korzystny wpływ na możliwości rozwoju zawodowego pielęgniarek) stosuje się również do pielęgniarek, absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, które rozpoczęły kształcenie na studiach pomostowych w roku akademickim 2009/2010 (w zakresie jakim dotychczasowy program nauczania nie został zrealizowany). Z uwagi na współfinansowanie studiów pomostowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skrócenie czasu ich trwania pozwoli na objęcie tą formą kształcenia większej liczby pielęgniarek i położnych.
Należy podkreślić, że omawiane studia pomostowe zostały w szczególny sposób unormowane przez ustawodawcę w ww. ustawie i jako takie są szczególną formą kształcenia zawodowego (szkoły wyższe) przewidzianą wyłącznie dla ściśle określonej kategorii osób (są przeznaczone dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną). A zatem jest uzasadnione wprowadzanie przewidzianych w niniejszym projekcie zmian, które stanowią przepisy szczególne wobec przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r., o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny.
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia będzie oddziaływać na szkoły wyższe, prowadzące kształcenie na tzw. studiach pomostowych (konieczna zmiana wartości zawartych umów z uwagi na objęcie rozporządzeniem studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2009/2010) oraz pielęgniarki chcące skorzystać z tej formy kształcenia (możliwość objęcia dofinansowaniem większej liczby studentów, szacunkowo ok. 5.000 osób).

2. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych
Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie zwiększało wydatków z budżetu państwa w stosunku do istniejących obecnie w związku z finansowaniem tzw. studiów pomostowych. Należy podkreślić, że sposób finansowania pozostanie bez zmian i będzie tak jak dotychczas odbywał się na podstawie programu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oszczędności z tytułu skrócenia studiów pomostowych wyniosą ok. 29 mln. zł.

3. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy z uwagi na zwiększenie możliwości podniesienia kwalifikacji przez te pielęgniarki, które dotychczas były absolwentami pięcioletnich liceów medycznych.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość

6. Wpływ na ochronę zdrowia ludności.
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na ochronę zdrowia ludności z uwagi na możliwość poniesienia kwalifikacji zawodowych przez szerszą grupę pielęgniarek.

7. Wpływ regulacji na warunki życia ludności.
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na warunki życia ludności.

8. Konsultacje społeczne.
W toku uzgodnień projekt ustawy zostanie przekazany do zaopiniowania Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, okręgowym izbom pielęgniarek i położnych oraz organizacjom zrzeszającym pielęgniarki i położne. Ponadto, projekt zostanie skierowany także do innych podmiotów, których uprawnienie do opiniowania aktów normatywnych wynika z przepisów prawa np. Naczelnej Rady Lekarskiej. Ponadto, projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej.

9. Zgodność z prawem Unii Europejskiej.
Regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.