Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające


Plik do pobrania - w wersji *rtf



Dz.U.09.212.1646→ z dnia 14 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 8 grudnia 2009 r.
w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające


Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:
1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wykaz leków uzupełniających:
a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30 % ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50 % ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2009 r.3)


MINISTER ZDROWIA




1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 35, poz. 275).

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.