Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie


Dz.U.09.150.1216→ z dnia 15 września 2009 r.

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie


Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania procedury oceniającej;

2) szczegółowy sposób dokonywania oceny punktowej spełniania standardów akredytacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej „ustawą”;

3) wzór certyfikatu akredytacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) wysokość opłaty, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

§ 2.

1. Procedurę oceniającą przeprowadza się na podstawie harmonogramu przeglądu podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej „harmonogramem przeglądu”.
2. Harmonogram przeglądu sporządza ośrodek akredytacyjny i przekazuje podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem przeglądu.
3. Harmonogram przeglądu określa terminy:
1) rozpoczęcia przeglądu;

2) wizytacji pomieszczeń podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

3) oceny dokumentacji medycznej oraz innej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przeglądu, w szczególności dotyczącej:
a) pracowników podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,

b) struktury organizacyjnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,

c) funkcjonowania podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.


4) wywiadów z pracownikami podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

5) wywiadów z pacjentami podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
4. Termin rozpoczęcia przeglądu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ośrodek akredytacyjny ustala w porozumieniu z podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych.

§ 3.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przygotowuje i udostępnia do oceny wymagane dokumenty, o których mowa w art. 3 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy.

§ 4.

1. Osoba, o której mowa w art. 3 ust. 5 ustawy, zwana dalej „wizytatorem”, dokonuje przeglądu na podstawie imiennego upoważnienia, które zawiera:
1) imię i nazwisko wizytatora;

2) nazwę i adres siedziby podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

3) zakres upoważnienia;

4) okres, na jaki udzielone zostało upoważnienie;

5) podpis osoby uprawnionej.
2. Wizytator podlega wyłączeniu od udziału w procedurze oceniającej, jeżeli między nim lub osobą dla niego bliską, a podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych, który podlega procedurze oceniającej, zachodzą okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

§ 5.

1. Jeżeli jest to uzasadnione wielkością podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub rodzajem udzielanych świadczeń zdrowotnych, przegląd może być przeprowadzony przez więcej niż jednego wizytatora.
2. W przypadku, gdy przegląd przeprowadza więcej niż jeden wizytator, wyznacza się spośród nich wizytatora wiodącego, który odpowiada za sprawny przebieg przeglądu
i koordynuje pracę poszczególnych wizytatorów.

§ 6.

1. W przypadku, o którym mowa w § 5, każdy z wizytatorów ocenia spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych w zakresie określonym w upoważnieniu i sporządza protokół z przeglądu, zwany dalej „protokołem”.
2. Protokół zawiera omówienie poszczególnych standardów akredytacyjnych, wraz
z propozycją oceny punktowej spełnienia każdego z nich i komentarzem.

§ 7.

1. Po przeprowadzeniu przeglądu wizytator albo wizytator wiodący na podstawie protokołów, o których mowa w § 6, sporządza raport, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy.
2. Raport zawiera:
1) nazwę podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2) czas trwania przeglądu;
3) imię i nazwisko wizytatora albo imiona i nazwiska wizytatorów;
4) określenie celu przeglądu;
5) opis systemu punktowania;
6) propozycję oceny punktowej spełnienia poszczególnych standardów akredytacyjnych;
7) ocenę podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, poprzez wskazanie, jaki procent możliwej do uzyskania liczby punktów stanowią zsumowane oceny punktowe spełnienia poszczególnych standardów akredytacyjnych;
8) informację o możliwości wniesienia zastrzeżeń do raportu, o których mowa w art. 3 ust. 6 ustawy;
9) omówienie standardów akredytacyjnych, które nie są spełnione albo są częściowo spełnione przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.
3. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do raportu, ośrodek akredytacyjny podejmuje działania, o których mowa w art. 3 ust. 7 ustawy, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 8.

1. Każdy standard akredytacyjny posiada wagę w postaci przypisanej mu liczby, która kwalifikuje go do określonej grupy ze względu na jego wpływ na bezpieczeństwo pacjenta
i personelu w działalności podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
2. Ustala się następujące wagi:
1) 1,0 dla standardów akredytacyjnych istotnych dla bezpieczeństwa pacjenta i personelu;
2) 0,75 dla standardów akredytacyjnych istotnych dla bezpieczeństwa pacjenta i personelu, ale trudnych do wprowadzenia z uwagi na konieczność istotnych zmian organizacyjnych lub związanych z nakładami finansowymi;
3) 0,5 dla standardów akredytacyjnych związanych z opisem procedur i postępowania;
4) 0,25 dla standardów akredytacyjnych nie mających istotnego wpływu na bezpieczeństwo pacjenta i personelu.
3. Każdy standard akredytacyjny jest oceniany według następującej skali punktowej:
1) 1 pkt - nie spełnia wymagań;
2) 3 pkt - spełnia częściowo wymagania;
3) 5 pkt - spełnia wymagania standardu
- zgodnie z kryteriami określonymi dla poszczególnych standardów akredytacyjnych opracowanych na podstawie art. 2 ustawy.
4. Ocena punktowa standardu akredytacyjnego polega na pomnożeniu wagi standardu akredytacyjnego przez ocenę uzyskaną w skali punktowej.
5. Oceny punktowe wszystkich mających zastosowanie do ocenianego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych podlegają zsumowaniu.
6. Do uzyskania akredytacji niezbędne jest uzyskanie, w wyniku zsumowania, o którym mowa w ust. 5, co najmniej 75 % możliwej do uzyskania liczby punktów.
7. Standardy akredytacyjne, które nie mają zastosowania do ocenianego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych nie są brane pod uwagę i nie są ujęte w ocenie,
o której mowa w § 7 ust. 2 pkt. 7.

§ 9.

Wzór certyfikatu akredytacyjnego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 10.

Opłata za przeprowadzenie procedury oceniającej wynosi:
1) 15-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za I kwartał poprzedniego roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” - dla szpitala, oraz innego zakładu przeznaczonego dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych liczącego powyżej 800 łóżek;
2) 11-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – dla szpitala, oraz innego zakładu przeznaczonego dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych liczącego od 401 do 800 łóżek;
3) 8-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – dla szpitala, oraz innego zakładu przeznaczonego dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych liczącego od 201 łóżek do 400 łóżek;
4) 7- krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – dla szpitala, oraz innego zakładu przeznaczonego dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych liczącego do 200 łóżek;
5) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych innych, niż wymienione w pkt 1-4.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.