Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu ogłaszania i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa


19.08.2009r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 sierpnia 2009 r.

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 10 sierpnia 2009 r.

Uwagi prosimy przesyłać na adres
a.strzemieczna@mz.gov.pl


Projekt z dnia 31 lipca 2009 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia ………………… 2009 r.
w sprawie trybu ogłaszania i przeprowadzenia konkursu ofert
na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa


Na podstawie art. 15a ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa tryb ogłaszania i przeprowadzania konkursu ofert, na podstawie którego dokonywany jest wybór świadczeniodawców udzielających świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. Ogłoszenie o konkursie ofert, na podstawie którego dokonywany jest wybór świadczeniodawców udzielających świadczeń wysokospecjalistycznych, zwanym dalej „konkursem”, wraz z zaproszeniem do składania ofert, zamieszcza się:
1) na tablicy ogłoszeń, w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się w szczególności:
1) przedmiot konkursu obejmujący:
a) rodzaj i zakres świadczeń wysokospecjalistycznych, na których udzielanie ma zostać zawarta umowa pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia a świadczeniodawcą, zwana dalej „umową”,
b) okres, na który zostanie zawarta umowa, w tym termin rozpoczęcia udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych objętych umową,
c) warunki konieczne do realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych objętych umową,
2) miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy;
3) miejsce i termin składania ofert;
4) zastrzeżenie o możliwości przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu;
5) informację o możliwości składania skarg i protestów dotyczących konkursu;
6) kryteria oceny ofert;
7) informację o umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia listy ofert spełniających wymagania określone w § 3 oraz listy ofert niespełniających tych wymagań, zawierającej wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
3. Po ogłoszeniu konkursu nie dokonuje się zmian kryteriów lub wymagań zawartych w ogłoszeniu o konkursie, określonych w ust. 2.

§ 3.

1. Oferta zawiera w szczególności:
1) dane o oferencie, w tym nazwę i siedzibę świadczeniodawcy oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu do tego rejestru;
2) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;
3) wskazanie liczby osób uprawnionych do udzielania określonych świadczeń wysokospecjalistycznych i ich kwalifikacji zawodowych;
4) informacje o liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w poprzednich dwóch latach - jeżeli oferent takich świadczeń udzielał;
5) informacje o posiadanych wymaganych pozwoleniach na przeszczepianie komórek tkanek lub narządów;
6) informacje o posiadanych akredytacjach i certyfikatach jakości;
7) informację o proponowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych i ich cenach, wraz z kalkulacją cenową;
8) pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o akceptacji warunków konkursu.
2. Oferty składa się na formularzach udostępnionych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 4.

Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oraz w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu o konkursie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty na adres wskazany w ogłoszeniu o konkursie.

§ 5.

Oferty rozpatruje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do ich złożenia.

§ 6.

Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:
1) weryfikacja i kwalifikacja nadesłanych ofert;
2) negocjacje z zakwalifikowanymi świadczeniodawcami.

§ 7.

1. W celu przeprowadzenia konkursu minister właściwy do spraw zdrowia powołuje Komisję Konkursową w składzie co najmniej 3 członków i wyznacza spośród nich Przewodniczącego.
2. W skład Komisji Konkursowej nie może być powołana albo podlega wyłączeniu osoba będąca małżonkiem, krewnym lub powinowatym oferenta w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia albo związana z oferentem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, jego przedstawicielem, pełnomocnikiem lub członkiem organów osób prawnych biorących udział w postępowaniu albo pozostająca wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
3. Komisja Konkursowa może korzystać z pomocy doradców, ekspertów lub negocjatorów. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po zatwierdzeniu wyników konkursu przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 8.

1. Komisja Konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu, dokonuje kolejno następujących czynności:
1) stwierdza liczbę otrzymanych ofert;
2) dokonuje weryfikacji ofert oraz sporządza:
a) listę ofert spełniających wymagania określone w § 3,
b) listę ofert niespełniających wymagań określonych w § 3;
3) umieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia listy, o których mowa w pkt 2, przy czym lista, o której mowa w pkt 2 lit. b, zawiera wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu;
4) dokonuje kwalifikacji nadesłanych ofert w zakresie spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert i zaprasza oferentów spełniających te wymagania do negocjacji;
5) przeprowadza negocjacje z oferentami, o których mowa w pkt 4, w szczególności dotyczące liczby i ceny świadczeń;
6) wybiera najkorzystniejsze oferty, ustala wartość umowy, negocjując liczbę i cenę świadczeń;
7) sporządza zbiorcze zestawienia wyników negocjacji.
2. W trakcie trwania konkursu skargi oferentów rozpatruje Komisja Konkursowa w terminie 7 dni roboczych, od dnia ich wniesienia.
3. W uzasadnionych przypadkach, które mogłyby mieć istotny wpływ na przebieg lub wynik konkursu, przewodniczący Komisji Konkursowej może podjąć decyzję o zawieszeniu postępowania konkursowego, informując o tym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 9.

Minister właściwy do spraw zdrowia unieważnia konkurs, w części lub w całości, jeżeli:
1) nie wpłynęła żadna oferta;
2) odrzucono wszystkie oferty;
3) nastąpiła istotna zmiana okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 10.

Z przebiegu negocjacji, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 5, sporządza się protokół, który zawiera, w szczególności:
1) oznaczenie miejsca i czasu negocjacji;
2) liczbę i cenę świadczeń wysokospecjalistycznych oraz wartość wynegocjowanej umowy;
3) wyjaśnienia i oświadczenia oferenta;
4) podpisy Przewodniczącego Komisji Konkursowej lub zastępującego go członka Komisji Konkursowej oraz oferenta.

§ 11.

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który zawiera, w szczególności:
1) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia konkursu;
2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej;
3) liczbę zgłoszonych ofert;
4) wskazanie ofert spełniających wymagania określone w § 3;
5) wskazanie ofert niespełniających wymagań określonych w § 3 - wraz z uzasadnieniem lub zgłoszonych po terminie;
6) wskazanie wybranych ofert, ustalenie liczby i ceny świadczeń wysokospecjalistycznych oraz wartość wynegocjowanych umów;
7) podpisy członków Komisji Konkursowej.

§ 12.

1. Komisja Konkursowa przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do akceptacji protokół, o którym mowa w § 11, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 13.

1. Oferent może złożyć do ministra właściwego do spraw zdrowia umotywowany protest dotyczący wyniku konkursu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia rozpatruje protest w terminie 7 dni roboczych od dnia jego wniesienia.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia nie może zawrzeć umów:
1) o udzielenie świadczeń wysokospecjalistycznych - do czasu upływu terminu, o którym mowa w ust. 1;
2) o udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, których dotyczy protest, w przypadku jego wniesienia - do czasu rozpatrzenia protestu.

§ 14.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do postępowań w sprawie wyboru świadczeniodawców udzielających świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, począwszy od umów zawieranych na 2010 r.

§ 15.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.
Uzasadnienie


Przedmiotowy projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15a ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia tryb ogłaszania i przeprowadzania konkursu ofert na wybór świadczeniodawców świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Konieczność wydania rozporządzenia wynika ze zmiany przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. Nr 118, poz. 989). Ustawa ta przekazała do unormowania w rozporządzeniu kwestie regulowane dotychczas w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu ofert na realizacje świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 18, poz. 140, z późn. zm.).

W przedmiotowym projekcie rozporządzenia określono zakres danych jakie musi zawierać ogłoszenie o konkursie ofert na wybór świadczeniodawców świadczeń wysokospecjalistycznych (zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Zdrowia) oraz wskazanie dokumentów, które powinna zawierać oferta.
Projekt rozporządzenia przewiduje również, że konkurs ofert będzie przeprowadzany w dwóch etapach:
1) weryfikacja i kwalifikacja nadesłanych ofert;
2) negocjacje z zakwalifikowanymi świadczeniodawcami.

Wskazano także przesłanki unieważnienia postępowania konkursowego (w części lub w całości).
Ponadto dla przejrzystości procedury związanej z wyłanianiem świadczeniodawców świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia wskazano, iż w celu przeprowadzenia konkursu ofert minister właściwy do spraw zdrowia powołuje Komisję Konkursową oraz określa zakres czynności podejmowanych przez Komisję Konkursową.
Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia z dniem 31 sierpnia 2009 r. jest analogiczny jak termin wejścia w życie przepisu upoważniającego do jego wydania. Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach przepis art. 1 pkt 5, który dodaje art. 15a, wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.

Projektowane rozporządzenie nie jest objęte notyfikacją norm i aktów prawnych – projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Zgodnie z art. 5 ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływało na ministra właściwego do spraw zdrowia oraz świadczeniodawców ubiegających się udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych.

2. Konsultacje społeczne
W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie skierowany w szczególności do: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Projekt został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało istotnego wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ regulacji na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały bezpośredniego wpływu na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.