Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów jakości oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie


16.07.2009r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 maja 2009 r.

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 25 czerwca 2009 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
a.widarska@mz.gov.plProjekt 25.05.2009 r.Rozporządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia ............................ 2009 r.
w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów jakości oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenieNa podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania procedury oceniającej;
2) szczegółowy sposób dokonywania oceny punktowej spełniania standardów akredytacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej „ustawą”;
3) wzór certyfikatu akredytacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) wysokość opłaty, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

§ 2.

1. Podstawą przeprowadzenia procedury oceniającej jest wniosek o udzielenie akredytacji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy.
2. Termin rozpoczęcia przeglądu ustalany jest przez ośrodek akredytacyjny w porozumieniu z podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych.
3. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem przeglądu podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych otrzymuje harmonogram przeglądu.
4. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przygotowuje i udostępnia do oceny wymagane dokumenty, o których mowa w art. 3 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy.

§ 3.

1. Procedurę oceniającą przeprowadzają upoważnione przez ośrodek akredytacyjny osoby, zwane dalej „wizytatorami”.
2. Wizytatorzy dokonują przeglądu na podstawie imiennego upoważnienia, które zawiera:
1) imię i nazwisko wizytatora;
2) nazwę i adres siedziby podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w którym ma być dokonywany przegląd;
3) cel przeglądu;
4) okres, na jaki udzielone zostało upoważnienie;
5) podpis osoby uprawnionej.
3. Liczba wizytatorów przeprowadzających przegląd zależy od wielkości podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych.
4. W przypadku, gdy przegląd przeprowadza więcej niż jeden wizytator, wyznacza się spośród nich wizytatora wiodącego, który odpowiada za sprawny przebieg przeglądu
i koordynuje pracę poszczególnych wizytatorów.

§ 4.

1. Każdy z wizytatorów ocenia spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych i sporządza protokół z przeglądu, zwany dalej „protokołem”, w którym zawiera propozycję oceny punktowej spełniania poszczególnych standardów akredytacyjnych, zgodnie z warunkami, o których mowa w § 6.
2. Protokół zawiera ponadto przedstawienie standardów akredytacyjnych, które nie są
spełnione albo są częściowo spełnione przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych wraz z przypisanymi im ocenami i komentarzem.

§ 5.

1. Raport opracowywany jest przez wizytatora wiodącego, na podstawie protokołów, o których mowa w § 4.
2. Raport zawiera:
1) informacje ogólne dotyczące przeprowadzonego przeglądu:
a) nazwę podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
b) okres przeglądu,
c) imiona i nazwiska wizytatorów;
2) cel przeglądu;
3) system punktowania;
4) ocenę podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
5) informację o możliwości wniesienia zastrzeżeń do raportu, o których mowa w art. 3 ust. 6 ustawy;
6) przedstawienie standardów akredytacyjnych, które nie są spełnione albo są częściowo spełnione przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych wraz z przypisanymi im ocenami i komentarzem.
3. Raport sporządzony jest niezwłocznie, nie później niż 30 dni od zakończenia przeglądu.
4. Zastrzeżenia wniesione do raportu przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych są rozpatrywane przez ośrodek akredytacyjny w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 6.

1. Każdy standard akredytacyjny jest oceniany według następującej skali punktowej:
1) 1 – nie spełnia wymagań standardu;
2) 3 – spełnia częściowo wymagania standardu;
3) 5 – spełnia wymagania standardu.
2. Standardy akredytacyjne, które nie mają zastosowania w przypadku ocenianego podmiotu, nie są brane pod uwagę i nie są ujęte w ocenie, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 4.
3. Każdy standard akredytacyjny ma przypisaną określoną wagę pozwalającą na sumaryczne określenie procentowego spełnienia standardów akredytacyjnych. Do uzyskania akredytacji niezbędne jest spełnienie co najmniej 75% standardów akredytacyjnych.

§ 7.

Wzór certyfikatu akredytacyjnego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8.

Opłata za przeprowadzenie procedury oceniającej wynosi:
1) 15-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za I kwartał poprzedniego roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” - dla szpitala, oraz innego zakładu przeznaczonego dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych liczącego powyżej 800 łóżek;
2) 11-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – dla szpitala, oraz innego zakładu przeznaczonego dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych liczącego od 400 do 800 łóżek;
3) 8-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – dla szpitala, oraz innego zakładu przeznaczonego dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych liczącego do 400 łóżek;
4) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych innych, niż wymienione w pkt 1-3.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418). Projekt rozporządzenia określa poszczególne etapy procedury oceniającej prowadzonej przez wizytatorów ośrodka akredytacyjnego, szczegółowy sposób dokonywania oceny punktowej spełnienia standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej, jaką wnosi podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych składając wniosek o wydanie certyfikatu.
Każdy standard podlegający ocenie w ramach przeglądu prowadzonego przez wizytatorów ośrodka akredytacyjnego jest oceniany według skali punktowej, a dodatkowo każdemu standardowi przypisana jest określona waga pozwalająca na określenie spełnienia standardów akredytacyjnych w procentach. Do uzyskania akredytacji niezbędne jest spełnienie co najmniej 75% standardów, jednakże o przedstawieniu rekomendacji w zakresie udzielenia albo odmowy udzielenia akredytacji decyduje Rada Akredytacyjna w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
Rozporządzenie określa również wysokość opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej. Opłata uwzględnia koszty przygotowania i przeprowadzenia procedury oceniającej i jest ustalona w zależności od wielkości i rodzaju podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za I kwartał poprzedniego roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Procedurę oceny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie stwierdzenia spełniania standardów jakości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania zakładu przeprowadza – zgodnie z ustawą – ośrodek akredytacyjny. Ośrodkiem tym jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Ocena Skutków Regulacji

1) Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie.
Rozporządzenie będzie oddziaływało na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych oraz ośrodek akredytacyjny.

2) Konsultacje społeczne.
Projekt zostanie przekazany do konsultacji następującym podmiotom: Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Radzie Aptekarskiej, Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Sekretariatowi Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych, Krajowemu Sekretariatowi Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Forum Związków Zawodowych, Unii Metropolii Polskich, Związkowi Powiatów Polskich, Związkowi Miast Polskich, Związkowi Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek Polskich, Konwentowi Marszałków RP, Federacji Związków Gmin i Powiatów RP, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu.

3) Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na budżet państwa. Nie będzie miało natomiast wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Ośrodkiem akredytacyjnym jest istniejąca już, powołana przez Ministra Zdrowia jednostka budżetowa – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych składający wniosek o akredytację wnosi opłatę za przeprowadzenie procedury oceniającej na rachunek bankowy ośrodka akredytacyjnego. Wysokość opłaty uzależniona od wielkości i rodzaju podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ustalona została jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za I kwartał poprzedniego roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, odpowiednio:
1) dla szpitala, oraz innego zakładu przeznaczonego dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych liczącego do 400 łóżek – 8-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za I kwartał poprzedniego roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
2) dla szpitala, oraz innego zakładu przeznaczonego dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych od 400 do 800 łóżek – 11-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
3) dla szpitala, oraz innego zakładu przeznaczonego dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych powyżej 800 łóżek – 15-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
4) dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych innych, niż wymienione w pkt 1-3 – wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku wynosiło w I kwartale 2008 r. – 3 050 zł (obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 15 kwietnia 2008 r. – M.P. Nr 34, poz. 304). Zatem w 2009 r. wysokość opłaty za przeprowadzenie procedury oceniającej będzie wynosiła odpowiednio:
ad. 1) – 24.400 zł
ad. 2) – 33.550 zł
ad. 3) – 45.750 zł
ad. 4) – 3050 zł.
Opłata za przeprowadzenie procedury oceniającej stanowi dochód budżetu państwa. Zakłada się, iż w ciągu roku Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadzać będzie ok. 30 postępowań.

4) Wpływ regulacji na rynek pracy.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5) Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6) Wpływ na sytuację i rozwój regionów.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7) Wpływ regulacji na zdrowie ludności.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na zdrowie ludności.

8) Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Projektowane rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.

9) Wpływ na środowisko.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na środowisko.


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.