Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie niezbędnego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty


15.04.2009r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu


Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 marca 2009 r.

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 16 marca 2009 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.iwanicka@mz.gov.plProjekt z dnia 27 lutego 2009 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ............................. 2009 r.
w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie niezbędnego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 i z 2009 Nr 6, poz. 33) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Lekarz będący obywatelem państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, ubiegający się o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany znać język polski w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym:
1) stosowanie w mowie i piśmie prawidłowej terminologii medycznej, obejmującej mianownictwo anatomiczne, fizjologiczne, patofizjologiczne, stanów metabolicznych, rozpoznań, stanów chorobowych, procedur i zabiegów;
2) rozumienie tekstu pisanego, a w szczególności korzystanie z fachowej literatury i piśmiennictwa lekarskiego oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) porozumiewanie się z pacjentami, lekarzami i przedstawicielami innych zawodów medycznych, a w szczególności poprawne przeprowadzanie wywiadów lekarskich, udzielanie przystępnych i zrozumiałych dla pacjenta porad i informacji, przekazywanie danych o pacjencie i czynne uczestniczenie w konsyliach i konsultacjach, naradach i szkoleniach zawodowych;
4) redagowanie tekstów zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii oraz czytelne odręczne prowadzenie dokumentacji medycznej, wypisywanie recept oraz skierowań na badania diagnostyczne i specjalistyczne, a także wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich.

§ 2.

1. Naczelna Rada Lekarska, zgodnie z ustalonym rocznym harmonogramem, przeprowadza egzamin z języka polskiego dla obywatela państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej zwanego dalej cudzoziemcem, na jego pisemny wniosek i po uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 4.
2. Naczelna Rada Lekarska zawiadamia egzaminowanego cudzoziemca o wpisaniu na listę egzaminowanych oraz o terminie i miejscu składania egzaminu, nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu.

§ 3.

1. Egzamin składa się z czterech standardowych sprawdzianów, które obejmują:
1) A - sprawdzian pisemny - standaryzowane dyktando z płyty CD;
2) B - sprawdzian testowy - rozumienie tekstu mówionego z płyty CD;
3) C - sprawdzian ustny - umiejętność czytania i zrozumienia tekstu czytanego przez zdającego;
4) D - sprawdzian praktyczny - umiejętność symulowanego zbierania wywiadów lekarskich i udzielania porad pacjentom, a w szczególności poprawnego formułowania pytań i wypowiedzi na podstawie dwóch wybranych problemów medycznych.
2. Komisja egzaminacyjna zalicza poszczególne sprawdziany na podstawie uzyskanej liczby punktów.
3. Do zdania egzaminu niezbędne jest uzyskanie w każdym ze sprawdzianów, o których mowa w ust. 1, co najmniej 55 % liczby punktów możliwych do uzyskania.
4. Wyniki sprawdzianów oraz egzaminu umieszcza się w protokole, o którym mowa w art. 7 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
5. Przy ponownym oraz kolejnych przystąpieniach cudzoziemca do egzaminu z języka polskiego, spowodowanych przerwaniem egzaminu lub niezdaniem go, stosuje się ust. 1-4 i § 2 i § 4 oraz art. 7 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
6. Ponowne oraz kolejne przystąpienie cudzoziemca do egzaminu może nastąpić po upływie co najmniej sześciu miesięcy od dnia niezdanego egzaminu.

§ 4.

1. Ustala się opłatę za egzamin ze znajomości języka polskiego w wysokości 400 zł.
2. W szczególnych przypadkach Naczelna Rada Lekarska, na wniosek cudzoziemca, może zmniejszyć opłatę, o której mowa w ust. 1, do 50% albo całkowicie z niej zwolnić.
3. Koszty związane z przeprowadzaniem egzaminów ponosi Naczelna Rada Lekarska.

§ 5.

Naczelna Rada Lekarska wydaje cudzoziemcowi, który zdał egzamin, zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 6.

Traci moc:
1) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 205, poz. 1740);
2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 145, poz. 1018).

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).UZASADNIENIE


Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 i z 2009 Nr 6, poz. 33) i ma na celu określenie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto niniejszy projekt określa sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego dla obywateli państw innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacja Szwajcarska.

W projekcie określono również wysokość opłaty za egzamin a także wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 205, poz. 1740) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 145, poz. 1018), które zgodnie z art. art. 1 pkt 2 w związku art. 2 ustawy dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 58, poz. 351) utracą moc z dniem 4 kwietnia 2009 r.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowy. Wejście w życie projektu po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia podyktowane jest faktem, iż obowiązujące obecnie rozporządzenia regulujące przedmiotowe kwestie utracą moc z dniem 4 kwietnia 2009 r., ponadto nowa regulacja nie wprowadza zmian merytorycznych w obowiązującej procedurze przeprowadzania egzaminu, w związku, z czym nie stanowi dodatkowego zadania do którego samorząd lekarski musiałby się specjalnie przygotowywać.

Przepisy projektowanego rozporządzenia są zgodne z prawem Unii Europejskiej.
Przedmiotowy projekt nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.)
Ocena Skutków Regulacji


1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny
Projektowana regulacja dotyczy zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli państw innych niż Rzeczpospolita Polska, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby te są podmiotami, na które oddziałuje rozporządzenie.
Przepisy dotyczące egzaminu ze znajomości języka polskiego oddziałują jedynie na obywateli państw innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

2. Konsultacje społeczne
Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom społecznym w szczególności: z Naczelną Radą Lekarską, Naczelną Radą Aptekarską, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Sekretariatem Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”, Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Federacją Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Ponadto, projekt zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).
Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną omówione po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego polegających na zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność zarówno na rynku zewnętrznym jak i wewnętrznym. Jednocześnie wprowadzenie przedmiotowej regulacji nie będzie mieć negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7. Wpływ regulacji na ochronę zdrowia ludności
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ochronę zdrowia ludności.

8. Zgodność z prawem Unii Europejskiej.
Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.