Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych


05.01.2009r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu

05.01.2009r. Zestawienie uwag

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 października 2008 r.

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 5 listopada 2008 r.

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.iwanicka@mz.gov.pl


Projekt z dnia 9 października 2008 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia …………………………………..
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych


Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego;
2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu bez bliższego określenia jest mowa o:
1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
2) jednostce ochrony zdrowia - oznacza to zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej;
3) kierowniku jednostki - oznacza to osobę reprezentującą jednostkę ochrony zdrowia albo osobę prowadzącą taką jednostkę;
4) Biuletynie Informacji Publicznej - oznacza to Biuletyn w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110);
5) postępowaniu - oznacza to postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego prowadzone na podstawie przepisów ustawy;
6) organie prowadzącym postępowanie - oznacza to ministra właściwego do spraw zdrowia;
7) środku kompensacyjnym – oznacza to staż adaptacyjny lub test umiejętności w rozumieniu ustawy.

§ 3.

1. Organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o konieczności odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, określając w nim różnice programowe, których uzupełnienie jest niezbędne do uzyskania decyzji o uznaniu kwalifikacji, oraz długość stażu adaptacyjnego i wyznaczając wnioskodawcy termin do dokonania wyboru środka kompensacyjnego.
2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie pisemną informację o dokonanym wyborze.
3. Staż adaptacyjny jest organizowany albo test umiejętności jest przeprowadzany odrębnie dla każdego zawodu medycznego.

§ 4.

Minister właściwy do spraw zdrowia na swych stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej upowszechnia informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczących osób wykonujących dany zawód regulowany, informacje o wykształceniu niezbędnym do wykonywania danego zawodu regulowanego, a także wzory dokumentów składanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego.

Rozdział 2
Staż adaptacyjny

§ 5.

Staż adaptacyjny jest odbywany w jednostkach ochrony zdrowia.

§ 6.

Organ prowadzący postępowanie kieruje wnioskodawcę do odbycia stażu adaptacyjnego, wskazując w skierowaniu:
1) jednostkę ochrony zdrowia, w której ma być odbywany staż adaptacyjny;
2) długość stażu adaptacyjnego określoną w postanowieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1;
3) program stażu adaptacyjnego zgodny z zakresem różnic programowych, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 7.

Wnioskodawca, po otrzymaniu skierowania, o którym mowa w § 6 jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wydania skierowania, złożyć dokument zawierający zobowiązanie jednostki ochrony zdrowia do zawarcia z wnioskodawcą umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, termin jej zawarcia i okres, na jaki zostanie zawarta, oraz informację o wysokości opłaty z tytułu kosztów odbycia stażu adaptacyjnego.

§ 8.

1 Wnioskodawca przed odbyciem stażu adaptacyjnego wnosi opłatę z tytułu kosztów odbycia stażu adaptacyjnego.
2. Wnioskodawca uiszcza opłatę jednorazowo lub w ratach płatnych z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za dany okres rozliczeniowy na rachunek bankowy wskazany przez jednostkę ochrony zdrowia. Decyzję o trybie płatności podejmuje na wniosek wnioskodawcy kierownik jednostki.
3. Wysokość opłaty określana jest przez jednostkę ochrony zdrowia indywidualnie dla każdej osoby odbywającej staż adaptacyjny na podstawie rzeczywistych kosztów, które będą poniesione przez jednostkę ochrony zdrowia, ustalonych z uwzględnieniem w szczególności programu i długości stażu adaptacyjnego, wynagrodzenia opiekuna stażu adaptacyjnego oraz wydatków organizacyjno-technicznych.
4. Jednostka ochrony zdrowia zawiadamia wnioskodawcę, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia odbywania stażu adaptacyjnego, o terminie wpłaty oraz rachunku bankowym, na który należy wnieść opłatę.
5. Termin uiszczenia opłaty, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
6. W uzasadnionych przypadkach, wnioskodawcy przysługuje zwrot opłaty w wysokości pomniejszonej o koszty już poniesione związane z odbywaniem stażu adaptacyjnego. Decyzję o zwrocie kosztów podejmuje na wniosek wnioskodawcy kierownik jednostki ochrony zdrowia.

§ 9.

Na podstawie skierowania, o którym mowa w § 6, jednostka ochrony zdrowia zawiera z wnioskodawcą umowę o pracę na czas określony w celu odbycia stażu adaptacyjnego lub umowę cywilnoprawną na okres odbycia stażu adaptacyjnego. Umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy wnioskodawcą a jednostką ochrony zdrowia, której przedmiotem jest odbycie stażu adaptacyjnego, może być odpłatna albo nieodpłatna.

§ 10.

Kierownik jednostki, w której odbywany jest staż adaptacyjny, zapewnia prawidłowość jego przebiegu i realizacji.

§ 11.

1. Staż adaptacyjny jest realizowany pod nadzorem opiekuna stażu, którym może być osoba wykonująca dany medyczny zawód regulowany przez okres nie krótszy niż 4 lata.
2. Osobę, o której mowa w ust. 1, wyznacza kierownik jednostki, w której odbywany jest staż adaptacyjny, na cały okres odbywania stażu adaptacyjnego.
3. Opiekun stażu adaptacyjnego sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu adaptacyjnego przez wnioskodawcę w szczególności poprzez:
1) określanie zadań wykonywanych przez wnioskodawcę;
2) kontrolę realizacji programu stażu;
3) kontrolę obecności wnioskodawcy w czasie trwania stażu;
4) gromadzenie informacji o przebiegu stażu.
4. Zmiana opiekuna stażu adaptacyjnego może nastąpić z powodu:
1) braku możliwości dalszego pełnienia czynności nadzoru;
2) umotywowanego wniosku osoby odbywającej staż adaptacyjny, złożonego nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;
3) umotywowanego wniosku opiekuna stażu, złożonego nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

§ 12.

W trakcie realizacji stażu adaptacyjnego wnioskodawcy należy umożliwić:
1) uczestnictwo w charakterze obserwatora w czynnościach wykonywanych przez opiekuna stażu adaptacyjnego;
2) wykonywanie czynności zawodowych pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego lub kierownika jednostki i omawianie tych czynności z opiekunem stażu adaptacyjnego;
3) zapoznanie się z różnicami w zasadach wykonywania danego zawodu regulowanego oraz zasadami etyki i deontologii danego zawodu regulowanego obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13.

W trakcie odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca:
1) przestrzega porządku organizacyjno-prawnego jednostki organizacyjnej;
2) realizuje program;
3) prowadzi dziennik stażu adaptacyjnego.

§ 14.

1. Wnioskodawca dokumentuje przebieg stażu adaptacyjnego w dzienniku stażu adaptacyjnego otrzymywanym od kierownika jednostki ochrony zdrowia.
2. Dziennik stażu adaptacyjnego zawiera:
1) pieczęć jednostki ochrony zdrowia, w której odbywa się staż adaptacyjny;
2) imię i nazwisko stażysty;
3) imię i nazwisko opiekuna stażu;
4) datę rozpoczęcia stażu;
5) datę założenia dziennika;
6) imię i nazwisko kierownika jednostki ochrony zdrowia, w której odbywa się staż adaptacyjny;
7) tygodniowy wykaz czynności wykonywanych przez stażystę oraz datę ich wykonywania, potwierdzony podpisem opiekuna stażu;
8) opinie opiekuna stażu albo kierownika jednostki ochrony zdrowia, podpisane przez sporządzającego z podaniem daty i miejsca sporządzenia opinii.
2. Opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku stażu adaptacyjnego zgodność jego przebiegu z programem.

§ 15.

1. W okresie odbywania stażu adaptacyjnego kierownik jednostki lub opiekun stażu dokonuje w dzienniku stażu adaptacyjnego, co najmniej raz na 3 miesiące, okresowej, pisemnej oceny realizacji przez wnioskodawcę programu stażu adaptacyjnego.
2. Jeżeli okresowa ocena stażu adaptacyjnego dokonywana jest przez opiekuna stażu adaptacyjnego, opiekun stażu adaptacyjnego informuje kierownika jednostki o jej dokonaniu oraz o stopniu zaawansowania realizacji programu stażu adaptacyjnego.

§ 16.

1. Oceny umiejętności nabytych w trakcie stażu adaptacyjnego, na podstawie której odbywa się zaliczenie tego stażu ,dokonuje opiekun stażu adaptacyjnego i kierownik jednostki, w której zakończona zostaje realizacja programu stażu adaptacyjnego, nie później niż w okresie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.
2. Dokonując oceny umiejętności, uwzględnia się w szczególności ocenę poprawności wykonywanych czynności, którą przeprowadza się na podstawie dziennika stażu adaptacyjnego.
3. Ocena umiejętności zawiera uzasadnione stwierdzenie o:
1) przygotowaniu do samodzielnego wykonywania zawodu regulowanego albo
2) braku przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu regulowanego.
4. Zaliczenie stażu adaptacyjnego następuje w przypadku dokonania oceny, o której mowa w ust. 3 pkt 1.
5. Ocena umiejętności oraz zaliczenie stażu adaptacyjnego potwierdzane jest podpisami kierownika jednostki i opiekuna stażu adaptacyjnego.

§ 17.

1. W przypadku dokonania oceny, o której mowa w ust. 3 pkt 2, na wniosek wnioskodawcy, organ prowadzący postępowanie, wydając postanowienie, może jednokrotnie przedłużyć okres trwania stażu adaptacyjnego. § 8 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, po upływie okresu, o który przedłużono staż, dokonywana jest powtórna ocena umiejętności nabytych w trakcie stażu adaptacyjnego.

§ 18.

Informację o zaliczeniu stażu adaptacyjnego lub jego niezaliczeniu kierownik jednostki, w której zakończony został staż adaptacyjny, przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie, wraz z dziennikiem stażu adaptacyjnego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia, w którym dokonano oceny, o której mowa w § 16, informując o niej wnioskodawcę.

§ 19.

Organ prowadzący postępowanie pełni nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego.

§ 20.

1. Staż adaptacyjny może ulec przedłużeniu w przypadku:
1) nieprzerwanej niezdolności do pracy osoby odbywającej staż adaptacyjny, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, przez okres dłuższy niż 14 dni;
2) urlopu macierzyńskiego osoby odbywającej staż adaptacyjny;
3) przebywania osoby odbywającej staż adaptacyjny na urlopie wychowawczym, nie dłużej niż rok;
4) przebywania osoby odbywającej staż adaptacyjny na urlopie bezpłatnym, nie dłużej niż 3 miesiące;
5) nieprzerwanej niezdolności osoby odbywającej staż adaptacyjny na podstawie umowy cywilnoprawnej do odbywania stażu adaptacyjnego przez okres dłuższy niż 14 dni.
2. Organ prowadzący postępowanie może przedłużyć okres stażu adaptacyjnego na wniosek osoby odbywającej staż adaptacyjny.
3. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący postępowanie niezwłocznie informuje jednostkę ochrony zdrowia, w której odbywany jest staż adaptacyjny, oraz wnioskodawcę o przedłużeniu stażu adaptacyjnego.
4. W przypadku przedłużenia okresu trwania stażu adaptacyjnego jest on kontynuowany na podstawie nowej umowy o pracę zawartej na czas określony odpowiadający okresowi, na jaki staż adaptacyjny został przedłużony, albo zmienionej umowy cywilnoprawnej.
5. W przypadku przedłużenia okresu trwania stażu adaptacyjnego, powiększeniu podlega opłata z tytułu kosztów odbycia stażu adaptacyjnego. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 21.

1. Zmiana jednostki ochrony zdrowia, w której odbywany jest staż adaptacyjny następuje, gdy w wyznaczonej jednostce ochrony zdrowia staż adaptacyjny nie może być kontynuowany z powodu likwidacji tej jednostki..
2. Zmiana jednostki ochrony zdrowia, w której odbywany jest staż adaptacyjny, może nastąpić na umotywowany wniosek osoby odbywającej staż adaptacyjny.
3. Jednostka ochrony zdrowia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, zwraca wnioskodawcy opłatę w części niewykorzystanej w dotychczasowej realizacji stażu adaptacyjnego.
4. Jednostka ochrony zdrowia, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie składa organowi prowadzącemu postępowanie dziennik stażu adaptacyjnego i program stażu adaptacyjnego wraz z informacją o zakresie jego realizacji.
5. Osoba odbywająca staż adaptacyjny składa wniosek, o którym mowa w ust. 2, do organu prowadzącego postępowanie. Po uwzględnieniu przez organ prowadzący postępowanie wniosku o zmianę jednostki ochrony zdrowia, osoba odbywająca staż adaptacyjny występuje do jednostki ochrony zdrowia, w której odbywa staż adaptacyjny, o przekazanie organowi prowadzącemu postępowanie dziennika stażu adaptacyjnego i programu stażu adaptacyjnego wraz z informacją o zakresie jego realizacji.
6. Organ prowadzący postępowanie wydaje niezwłocznie skierowanie na kontynuację odbycia stażu adaptacyjnego oraz postanowienie o zaliczeniu okresu dotychczas odbytego stażu adaptacyjnego. Jednostka, w której kontynuowany jest staż adaptacyjny, zakłada z chwilą nawiązania stosunku prawnego z wnioskodawcą nowy dziennik stażu adaptacyjnego. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.
7. Wraz ze skierowaniem na kontynuację odbycia stażu adaptacyjnego, organ prowadzący postępowanie przesyła niezwłocznie jednostce, w której staż adaptacyjny będzie kontynuowany, dziennik stażu adaptacyjnego, program stażu adaptacyjnego wraz z informacją o zakresie jego realizacji.

Rozdział 3
Test umiejętności

§ 22.

1. Organ prowadzący postępowanie wyznacza termin przeprowadzenia testu umiejętności, który nie może być wcześniejszy niż 4 miesiące od dnia złożenia pisemnej informacji, o której mowa w § 3 ust. 2.
2. Informacje o terminie przeprowadzenia testu umiejętności oraz o różnicach programowych, określonych w postanowieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, organ prowadzący postępowanie przekazuje dyrektorowi jednostki przeprowadzającej test umiejętności w celu opracowania testu umiejętności, dołączając program kształcenia w danym zawodzie regulowanym obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumenty potwierdzające zakres odbytego przez wnioskodawcę kształcenia w danym zawodzie regulowanym w państwie, w którym wnioskodawca odbył kształcenie.

§ 23.

1. Test umiejętności opracowuje i przeprowadza Centrum Egzaminów Medycznych, zwane dalej "CEM".
2. Test umiejętności opracowuje się indywidualnie dla każdego zdającego na podstawie informacji, o których mowa w § 22 ust. 2.
3. Arkusze testu umiejętności są przygotowywane i przechowywane w sposób uniemożliwiający ich ujawnienie wnioskodawcy i innym osobom nieuprawnionym przed rozpoczęciem testu umiejętności.
4. Test umiejętności przeprowadzany jest dwa razy w roku w ostatni piątek maja i ostatni piątek listopada danego roku.

§ 24.

1. Przed przystąpieniem do testu umiejętności wnioskodawca wnosi opłatę z tytułu kosztów przeprowadzenia testu umiejętności.
2. CEM zawiadamia zdającego o terminie, zakresie i formie przeprowadzenia testu umiejętności oraz o wysokości opłaty oraz terminie i rachunku bankowym, na który powinna być wniesiona.
2. Termin uiszczenia opłaty, ,nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
3. Wysokość opłaty określana jest indywidualnie dla każdego wnioskodawcy przez CEM na podstawie rzeczywistych kosztów, które będą poniesione przez CEM, ustalonych z uwzględnieniem w szczególności wydatków związanych z wynagrodzeniem dla osób opracowujących test umiejętności, wynagrodzeniem członków komisji egzaminacyjnej oraz wydatków techniczno-organizacyjnych.
4. W przypadku odstąpienia od testu umiejętności opłata nie podlega zwrotowi.
5. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

§ 25.

1. W zależności od liczby osób przystępujących do testu umiejętności test umiejętności przeprowadza komisja egzaminacyjna albo wydzielone spośród jej członków zespoły egzaminacyjne.
2. Członków komisji egzaminacyjnej i jej przewodniczącego powołuje i odwołuje Dyrektor CEM, po zasięgnięciu opinii właściwych: konsultantów krajowych, samorządów zawodowych, towarzystw naukowych lub organizacji zrzeszających przedstawicieli danego zawodu regulowanego objętego testem umiejętności, o ile działają one w danym zawodzie regulowanym.
3. W skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1, wchodzą trzy osoby, z tego co najmniej dwie osoby wykonujące dany zawód regulowany objęty testem umiejętności. Przewodniczącego komisji powołuje Dyrektor CEM.
4. W skład komisji i zespołów egzaminacyjnych nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby przystępującej do testu albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

§ 26.

1. Test umiejętności przeprowadza się w formie egzaminu pisemnego, egzaminu praktycznego lub egzaminu pisemnego i praktycznego.
2. Wyboru formy, w jakiej przeprowadza się test umiejętności, dokonuje CEM.

§ 27.

Test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

§ 28.

1. Test umiejętności w formie egzaminu pisemnego składa się z nie więcej niż pięćdziesięciu pytań.
2. W przypadku testu umiejętności złożonego z części pisemnej i części praktycznej, część pisemna składa się z nie więcej niż dwudziestu pięciu pytań.
3. Część praktyczna testu umiejętności polega na zademonstrowaniu wybranych czynności właściwych dla danego zawodu regulowanego lub wykonaniu innych zadań potwierdzających nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania danego zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 29.

Pytania i możliwości odpowiedzi umieszczane są na jednostronnie zadrukowanych arkuszach, ostemplowanych przez CEM, z imieniem i nazwiskiem zdającego.

§ 30.

1. Ocena testu umiejętności dokonywana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego przeprowadzenia.
2. Odpowiedzi na pytania są punktowane.
3. Oceny testu umiejętności dokonuje komisja egzaminacyjna, uwzględniając w szczególności, że:
1) za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie ustala się jednakową liczbę punktów, z tym że w przypadku gdy więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa, dla zdobycia punktów za takie pytanie należy wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi;
2) dla każdego zadania w ramach egzaminu praktycznego ustala się jednakową skalę punktową, biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadania;
3) zaliczenie testu umiejętności następuje w przypadku, gdy wnioskodawca uzyska z każdej części egzaminu co najmniej 66 % sumy punktów możliwych do zdobycia dla danej części egzaminu.
4. Kryteria oceny testu umiejętności ustalone zgodnie z ust. 3 są dostępne dla wnioskodawcy w CEM oraz są umieszczone na arkuszu testu umiejętności.

§ 31.

1. Z przeprowadzonego testu umiejętności sporządza się protokół zawierający opis wykonania zadań, wchodzących w zakres egzaminu praktycznego, oraz wyniki testu umiejętności.
2. Kopię protokołu z przeprowadzonego testu umiejętności komisja egzaminacyjna przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od ustalenia wyniku.

§ 32.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu w arkusz odpowiedzi po dokonaniu jego oceny przez komisję.

§ 33.

1. W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności w wyznaczonym terminie, na wniosek wnioskodawcy, organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o dopuszczeniu do przystąpienia do testu umiejętności w najbliższym przypadającym terminie, który jest terminem ostatecznym.
2. W przypadku złożenia testu umiejętności z wynikiem niepomyślnym organ prowadzący postępowanie na wniosek wnioskodawcy wydaje postanowienie o dopuszczeniu do ponownego przystąpienia do testu umiejętności w najbliższym przypadającym terminie, który jest terminem ostatecznym. §24 stosuje się odpowiednio

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 34.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 152, poz. 1270).

§ 35.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).


Uzasadnienie


Projekt rozporządzenia stanowi wypełnienie delegacji ustawowej, zawartej w art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Konieczność wydania niniejszego rozporządzenia wynika z uchylenia dotychczas obowiązującej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i wydania nowej ustawy, która implementowała do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Niniejszy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych ma na celu określenie warunków, sposobu i trybu odbywania stażu adaptacyjnego, sposobu i trybu wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, sposobu ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz trybu ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego w medycznych zawodach regulowanych, które na podstawie odrębnych przepisów uprawniają do udzielania świadczeń zdrowotnych. Rozporządzenie określa ponadto warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności w medycznych zawodach regulowanych.

Niniejszy projekt w dużej części powtarza dotychczas obowiązujące przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 152, poz. 1270). Dotychczas obowiązujące przepisy zostały rozszerzone o określenie zadań opiekuna stażu oraz tryb zwrotu opłaty za staż adaptacyjny. Ponadto, w rozporządzeniu wskazano, że nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego pełni organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji tj. Minister Zdrowia.

W projekcie określono procedurę kierowania osoby ubiegającej się o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznego zawodu regulowanego na staż adaptacyjny albo test umiejętności pozostawiając tej osobie wybór, co do środka kompensacyjnego, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego.

W projekcie przewidziano, że staż adaptacyjny będzie odbywany w jednostkach ochrony zdrowia, przy czym wybór jednostki może być dokonany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji tj. Ministra Zdrowia lub wskazany przez osobę ubiegającą się o uznanie kwalifikacji, o ile kierownik tej jednostki zobowiąże się do zawarcia umowy z tą osobą. Koszt odbycia stażu określony zostanie przez jednostkę indywidualnie dla każdej osoby, istnieje możliwość wniesienia opłaty jednorazowo lub w ratach, a ponadto w uzasadnionych przypadkach osoba odbywająca staż będzie mogła wystąpić o zwrot poniesionych kosztów. Staż jest odbywany na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej na okres odbycia stażu adaptacyjnego pomiędzy jednostką a osobą odbywającą staż. Rozporządzenie określa również zadania opiekuna stażu i obowiązki osoby odbywającej staż, w tym między innymi obowiązek dokumentowania przebiegu stażu w dzienniku stażu adaptacyjnego. Organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji pełni nadzór nad przebiegiem stażu.

W rozdziale III projektu rozporządzenia zaproponowano regulacje dotyczące testu umiejętności. Przepisy przewidują, że test umiejętności będzie przeprowadzany i opracowywany przez Centrum Egzaminów Medycznych indywidualnie dla każdego zdającego uwzględniając różnice programowe. Test umiejętności będzie przeprowadzany w formie egzaminu pisemnego, egzaminu praktycznego lub egzaminu pisemnego i praktycznego. Koszt przeprowadzenia testu określa CEM na podstawie rzeczywistych wydatków, opłata za test nie podlega zwrotowi i stanowi dochód budżetu państwa.

Po wejściu w życie niniejszego projektu utraci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 152, poz. 1270).

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) niniejszy projekt zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.


Przedmiotowy projekt nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt jest zgodny z przepisami prawa wspólnotowego.
Ocena Skutków Regulacji


1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny:
Wejście w życie przepisów projektowanego rozporządzenia będzie oddziaływać na osoby, wobec których toczyć się będzie postępowanie o uznanie kwalifikacji do wykonywania regulowanych zawodów medycznych, które na podstawie odrębnych przepisów uprawniają do udzielania świadczeń zdrowotnych, zwanych dalej "zawodami regulowanymi.

2. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora publicznego:
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Koszty przeprowadzenia testu umiejętności oraz odbycia stażu adaptacyjnego będą pokrywane przez stronę postępowania.
Opłata za test umiejętności będzie stanowiła dochód budżetu państwa. W chwili obecnej nieznana jest liczba wniosków o uznanie kwalifikacji do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej medycznych zawodów regulowanych, jakie będą składane przez wnioskodawców, których kwalifikacje zawodowe będą wymagały uzupełnienia poprzez odbycie stażu adaptacyjnego lub zdanie testu umiejętności. Należy ponadto zwrócić uwagę na to, iż wybór właściwego środka kompensacyjnego należy do wnioskodawcy. W związku z powyższym, wysokość dochodu budżetu państwa, które będą stanowiły opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności, jest trudna do oszacowania.

3. Wpływ regulacji na rynek pracy:
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywoła bezpośrednich skutków dla rynku pracy.
Konsekwencją uznania kwalifikacji będzie możliwość podjęcia przez daną osobę pracy.

4. Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki:
Projekt rozporządzenia nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność zarówno na rynku zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

5. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi:
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozytywnie wpłynie na jakość świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez osoby wykonujące medyczne zawody regulowane, które uzyskały swoje kwalifikacje na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż Rzeczpospolita Polska.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów:
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7. Skutki prawne regulacji:
Wejście w życie projektu rozporządzenia usprawni procedurę uznawania kwalifikacji zawodowych, określoną w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

8. Konsultacje społeczne:
Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem szerokich konsultacji społecznych, m.in. z organizacjami zrzeszającymi osoby wykonujące regulowane zawody medyczne, Polską Radą Psychoterapii, konsultantami krajowymi w dziedzinach właściwych lub pokrewnych dla danych zawodów medycznych, szkołami i szkołami wyższymi kształcącymi w danych zawodach medycznych, Naczelną Radą Aptekarską, Naczelną Radą Lekarską, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Sekretariatem Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”, Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Federacją Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz towarzystwami naukowymi w tym obszarze.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.