Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku


Dz.Urz.MZ.08.10.65 → z dnia 15 września 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 września 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 48, z 2006 r. Nr 13, poz. 63 oraz z 2007 r. Nr 12, poz. 62 i Nr 19, poz. 102) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) pobieranie, preparatyka, badanie, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników;
4) produkcja odczynników i krwinek wzorcowych;”;
2) w § 8:
a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) orzekanie o dopuszczalności zabiegu uodpornienia w celu uzyskania osocza od dawców immunizowanych;
5) wykonywanie zabiegów uodpornienia dawców w celu uzyskania osocza do produkcji immunoglobuliny antyRhD i antyHBs;”,
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, lekami krwiopochodnymi, również w przypadkach powikłań poprzetoczeniowych;”,
c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) wykonywanie badań:
a) laboratoryjnych badań diagnostycznych,
b) badań zgodności tkankowej,
c) mikrobiologicznych badań laboratoryjnych;”,
d) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) pobieranie krwi i jej składników.”;
3) w § 9 w ust. 1 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
„21) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.