Główny Inspektorat Farmaceutyczny


Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna zgodnie z art. 108, ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.04.53.533 j.t.) sprawuje nadzór nad:
warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych jak również nad
jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego

Do zadań Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej należy w szczególności (art. 109 ustawy prawo farmaceutyczne):
1) kontrolowanie warunków wytwarzania i importu produktów leczniczych oraz warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
2) sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu;
3) kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;
4) kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach;
5) kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych;
6) kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R;
7) współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji;
8) opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę lub hurtownię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego;
9) współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami;
10) prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych;
11) prowadzenie Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych oraz Wytwórni Farmaceutycznych;
12) wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż.

Państwową Inspekcją Farmaceutyczną kieruje Główny Inspektor Farmaceutyczny.
Nadzór nad Głównym Inspektorem Farmaceutycznym sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia (art.110, ust.1 i 2 ustawy).

Główny Inspektor Farmaceutyczny jest centralnym organem administracji rządowej. Swoje zadania wykonuje przy pomocy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (art.112, ust.1, pkt.1 ustawy prawo farmaceutyczne).

Organizację Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego określa statut nadany przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu, wydanym na podstawie art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U.04.53.533 j.t.).

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.