Kwalifikacje


Wykonywanie zawodu lekarza polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności:
• badaniu stanu zdrowia,
• rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im,
• leczeniu i rehabilitacji chorych,
• udzielaniu porad lekarskich, a także
• wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich
wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, potwierdzonych właściwymi dokumentami (art.2, ust.2 ustawy z dnia 5 grudnia o zawodzie lekarza, Dz.U.02.21.204).

Dokumentem potwierdzającym wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza jest:
• dyplom lekarza lub lekarza stomatologa wydany przez polską szkołę wyższą,
• dyplom lub inne dokumenty poświadczające formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza stomatologa, wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej (wymienione w wykazie ujętym w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, wydawanym na podstawie art. 6b ustawy o zawodzie lekarza),
• dyplom lekarza lub lekarza stomatologa wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wyżej wymienione dokumenty uprawniają do ubiegania się o wydanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa, które przyznaje Okręgowa Izba Lekarska.

Warunki przyznania prawa wykonywania zawodu określa art.5 ustawy o zawodzie lekarza. Lekarz i lekarz stomatolog może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny po odbyciu przeszkolenia określonego programem specjalizacji i złożeniu egzaminu państwowego albo po uznaniu równoważnego tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.