Zalecenia WHO i UE


ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA – World Health Organisation - WHO

Światowa Organizacja Zdrowia ma do spełnienia dwie konstytucyjne funkcje:
• jest organem kierującym i koordynującym międzynarodową działalność zdrowotną
• i zachęca do technicznej kooperacji w zakresie zdrowia między państwami członkowskimi.


1. PRAWO JEDNOSTKI DO JAK NAJLEPSZEGO ZDROWIA.
2. PRAWO DO JAK NAJLEPSZEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.
3. KAŻDY POWINIEN MIEĆ DOSTĘP DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, A REALIZOWANE ŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI.

RADA EUROPY
W uchwale 91/C 304/05 Rada Europy stwierdza:
„UZNAJE SIĘ ZA NIEZBĘDNE, ABY KRAJE CZŁONKOWSKIE WZIĘŁY POD UWAGĘ ZMIANY W KOSZTACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I ICH IMPLIKACJACH DLA OSIĄGALNOŚCI WYMAGANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ O WŁAŚCIWEJ JAKOŚCI”.

Wśród głównych założeń i celów znajdujemy:
1. WHO i EU są zainteresowane problematyką zdrowia i dziedzinami pokrewnymi. Podkreślają chęć współpracy w ulepszaniu zdrowia, redukcji liczby zgonów możliwych do uniknięcia i niepełnosprawności zmniejszającej aktywność jednostki, zapobieganiu chorobom i usuwaniu potencjalnych zagrożeń dla zdrowia. Zdecydowane są łożyć na ochronę zdrowia i uznać zdrowie za najważniejszy element w walce z ubóstwem, ochroną środowiska, poprawą warunków życia i pracy.

2. WHO i EU w ramach swoich uprawnień będą służyć krajom członkowskim w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, kreowaniu właściwej polityki zdrowotnej, wprowadzaniu optymalnych systemów opieki zdrowotnej i zdrowego środowiska. Osiąganie tych celów będzie możliwe przez wyszukiwanie partnerów i źródeł finansowania, pomoc przy likwidacji skutków kryzysów i epidemii oraz poprzez udostępnianie wiedzy i doradztwa ekspertów. Strony zobowiązują się do harmonijnej współpracy, unikania dublowania i nakładania się programów i działań. Partnerstwo uznaje specyficzne priorytety w zakresie doświadczeń WHO i EU.

3. WHO pełni unikatową rolę w doradztwie na rzecz zdrowia w pełnej skali. Komisja Europejska swój mandat w zakresie spraw zdrowia opiera na Traktacie Europejskim z wszystkimi jego implikacjami praktycznymi. Stąd współpraca między obiema instytucjami musi opierać się na respektowaniu różnic i kompetencji. Każda z tych Organizacji ma swoje priorytety i programy pracy więc wspólne działanie musi opierać się na łączeniu najsilniejszych aspektów istniejących i przyszłych programów jako podstawy do wymiany doświadczeń i konkretnych działań praktycznych.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.