Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
Świadczenia Wysokospecjalistycznego nr 3 „przeszczepienie płuc” finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w I półroczu 2013 r.


Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa


Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na realizację
Świadczenia Wysokospecjalistycznego nr 3 „przeszczepienie płuc” w wariantach
obejmujących „Przeszczepienie obu płuc u dorosłych i dzieci z mukowiscydozą”, tj. 3.3,
„Przeszczepienie płuca u chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym”, tj. 3.4 oraz „Przeszczepienie obu płuc u chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym,” tj. 3.5
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w I półroczu 2013 r.


Na podstawie art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia zaprasza podmioty lecznicze do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w pierwszym półroczu 2013 r. wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz. 1140).

Świadczeniodawcy, z którymi Minister Zdrowia podpisze umowy zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert. Tryb ogłaszania i przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
(Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r. Nr 183 poz. 1435).

Akty prawne
Określenie przedmiotu konkursu
1. Przeszczepienie płuc ( definicja świadczenia wysokospecjalistycznego)
2. Warunki konkursu dla wykonywania świadczenia wysokospecjalistycznego:
1) Przeszczepienie płuca [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia płuca]
3. Umowy zawierane będą na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych objętych umową od dnia 1 stycznia 2013 r. W przypadku procedury przeszczepowej nr 3 umowy będą zawierane na 85% wynegocjowanego półrocznego kontraktu, natomiast w przypadku kontraktów zawieranych na kwoty wyższe niż 5 000 000 zł umowy będą zawierane na 80%. Pozostałe środki będą stanowiły tzw. rezerwę na świadczenia, które udzielono w stanie nagłym w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) lub ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), po wykorzystaniu środków z umowy.
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu:
1) Szczegółowe warunki konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl od dnia 20 listopada 2012 roku.
2) Projekty wzorów umów
5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2012 r. do godz. 14.00 na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.


Wymagane informacje i dokumenty:
I. Formalne
1. Dane identyfikujące oferenta
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
- pełna nazwa,
- adres do korespondencji,
- numer telefonu i faksu,
- nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, potwierdzone podpisem głównego księgowego;
a) odpis z rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w przypadku podmiotu leczniczego;
b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
c) statut jednostki;
d) kopia polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności prowadzonej w czasie złożenia oferty.
2. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz akceptacji warunków konkursu
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
3. Oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
4. Oświadczenie oferenta o braku zaległości finansowych względem Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, z tytułu opłat za krew i jej składniki lub kopia porozumienia pomiędzy Oferentem a RCKiK regulującego terminy spłat zaległości.
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
5. Oświadczenie, iż Oferent wdrożył i stosuje względem pacjentów zasady „Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej”.
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
podręcznik: Podstawy wprowadzenia okołooperacyjnej karty kontrolnej
II. Merytoryczne dla poszczególnych świadczeń wysokospecjalistycznych:
6. Informacja o posiadaniu wymaganych pozwoleń na przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów;
7. Informacja o posiadanych certyfikatach jakości i certyfikatach akredytacyjnych;
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
8. Informacja o proponowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych i ich cenach – Oferta na I półrocze 2013 r.
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
9. Kalkulacja cenowa (dla każdego świadczenia wysokospecjalistycznego należy dołączyć kalkulację cenową, zawierającą wszystkie składniki kosztowe sporządzone zgodnie z załączonym wzorem);
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
10. Informacja o liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w poprzednich dwóch latach - jeżeli oferent takich świadczeń udzielał;
W przypadku realizatorów, którzy nie udzielali świadczeń w latach poprzednich należy załączyć informacje o liczbie procedur realizowanych w danym zakresie wraz ze wskazaniem stanu klinicznego pacjentów i wyników leczenia.
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
11. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz w przepisach obowiązujących aktów prawnych (personel, sprzęt);
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
12. Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych.
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf

Kryteria oceny ofert:
Zgodnie z art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

Uwaga/dodatkowe informacje:

1) Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętych odrębnych kopertach oznaczonych zgodnie ze wzorem:
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
a. Wymagania formalne należy umieścić w jednej kopercie (oznaczonej naklejką według wzoru)
b. Wymagania merytoryczne dla poszczególnych świadczeń należy umieścić w drugiej kopercie.
2) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferent ta.
3) Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
4) Do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wyniko ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5) Uprzejmie prosimy o przygotowywanie dokumentów w formacie A4 w formie umożliwiającej proste kopiowanej dowolnie wybranej strony (luźne strony A4 spięte spinaczem).

Warszawa, dnia 20.11.2012 roku.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.