Informacja o Międzynarodowej Konferencji dotyczącej bezpieczeństwa i zapewnienia jakości stosowania ludzkich przeszczepów komórek, tkanek i narządów, która odbyła się w Chorzowie w dniach 6-7 października 2011 r


MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
POLITYKI ZDROWOTNEJ

Warszawa, 12.10.2011 r.
W dniach 6-7 października w Chorzowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja dotycząca bezpieczeństwa i zapewnienia jakości stosowania ludzkich przeszczepów komórek, tkanek i narządów. Obrady Konferencji i szkolenia w imieniu Ministra Zdrowia otworzył Sekretarz Stanu Pan Jakub Szulc. W konferencji uczestniczyło 78 osób, w tym przedstawiciele Organów Właściwych do spraw bankowania tkanek i komórek, Organów Właściwych do spraw przeszczepiania narządów z Krajów Członkowskich Unii Europejskiej, przedstawiciele Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia a także osoby zaangażowanie w bankowanie tkanek i komórek oraz przeszczepianie narządów z Polski. Na Konferencję zaproszono wykładowców, będących uznanymi specjalistami ze Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia Austrii, Narodowego Centrum Transplantacji z Włoch, Francuskiej Agencji Bezpieczeństwa Sanitarnego Produktów Krwi, Agencji Produktów Medycznych z Danii, EUROTRANSPLANTU, a także wykładowców z Polski reprezentujących Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „POLTRANSPLANT”, Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek oraz Polskie Towarzystwo Transplantacyjne. Celem konferencji było przedstawienie istniejących mechanizmów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa stosowania różnych rodzajów przeszczepów oraz rozpoczęcie dyskusji na temat komunikacji pomiędzy różnymi środowiskami zajmującymi się transplantologią na płaszczyźnie Europejskiej.

Rozpoczętą dyskusję dotyczącą ustalenia wspólnych metod postępowania w przypadku zaistnienia istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych dotyczących transplantologii kontynuowano w dniach 7 i 8 października 2011 r. w formie szkolenia zorganizowanego dla personelu banków tkanek i komórek oraz osób przeszczepiających narządy w naszym kraju. Szkolenia, zgodnie z art. 40a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.), powinny być organizowane nie rzadziej niż co 2 lata dla wszystkich pracowników, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców.

Szkolenie w dniach 6, 7 i 8 października 2011 r. prowadzili wspólnie przedstawiciele Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „POLTRANSPLANT” i Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek. W szkoleniu i warsztatach wzięło udział ponad 100 uczestników reprezentujących ośrodki transplantacyjne oraz banki tkanek i komórek z całego Kraju.

Oba spotkania zorganizowane zostały w ramach realizacji Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

(-) Anna Kamińska
Dyrektor
Departamentu Polityki Zdrowotnej© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.