LISTY OCZEKUJĄCYCH - WYTYCZNE


WYTYCZNE
Do Rozporządzenia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej


I. Podstawa prawna

II. Kryteria medyczne a prowadzenie list oczkujących

III. Wytyczne - kategorie medyczne: przypadki pilne i przypadki stabilne

IV. Rozwój wytycznych - proces ujednolicania zasad kwalifikacji

W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego, występują problemy z dostępnością do części świadczeń opieki zdrowotnej, zwykle tych o wysokim koszcie jednostkowym, wymagających zaangażowania profesjonalnej kadry medycznej i specjalistycznej aparatury.
Możliwości zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa są w znacznej mierze zależne od posiadanego potencjału diagnostyczno-terapeutycznego i poziomu finansowania ochrony zdrowia. Jednocześnie sytuację w opiece zdrowotnej, nie tylko w Polsce, ale praktycznie w każdym współczesnym systemie ochrony zdrowia, determinują uwarunkowania zewnętrzne, czynniki niezależne od specyfiki systemu ochrony zdrowia, tj. narastający proces starzenia się populacji, rozwój technologii medycznych i wzrost oczekiwań obywateli odnośnie dostępności do świadczeń zdrowotnych, a przede wszystkim ograniczone zasoby. Dlatego też deficyt świadczeń, stan niedostatecznej ilości zasobów medycznych i środków finansowych w stosunku do rosnącego poziomu potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, stanowi stały element życia społecznego.

W tym kontekście znaczenia nabiera kwestia zapewnienia sprawiedliwego, równego i przejrzystego dostępu do opieki zdrowotnej oraz społecznego nadzoru nad tym dostępem. Jednym ze sposobów realizacji tego założenia jest określenie wymogów formalnych dla list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej i wprowadzenie ich do krajowego porządku prawnego.


Wytyczne do pobrania© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.