Wytyczne dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie dotacji albo przekazania środków w związku z przekształceniem SPZOZ w spółki kapitałowe w ramach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej


WYTYCZNE DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UZYSKANIE DOTACJI ALBO PRZEKAZANIA ŚRODKÓW W ZWIĄZKU
Z PRZEKSZTAŁCENIEM SPZOZ W SPÓŁKI KAPITAŁOWE
W RAMACH USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ


W celu ubiegania się o dotację albo przekazania środków zgodnie z art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w związku z przekształceniem spzoz w spółkę kapitałową, składając wniosek na podstawie art. 198 ustawy, należy przedłożyć wraz z wnioskiem kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem poniższych dokumentów:
1. Uchwałę podmiotu tworzącego o przekształceniu SPZOZ w spółkę kapitałową;
2. Dokument potwierdzający wartość zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący SPZOZ, zgodnie z art. 72 ustawy o działalności leczniczej, w tym: wartość zobowiązań wymagalnych;
3. Akt przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową;
4. Akt założycielski spółki kapitałowej, oraz


W zakresie art. 197 pkt. 1
Wpis spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru przedsiębiorców.

W zakresie art. 197 pkt 2 - w zależności z jakiego tytułu podmiot tworzący będzie ubiegał się o dotację

a) Wypełniony formularz Z-1 wraz z ugodami zawartymi z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od spzoz oraz przelewy bankowe poświadczające zrealizowanie ugody;
b) Wypełniony formularz Z-2 wraz z projektem Programu restrukturyzacji z 2005 r sporządzonym przez spzoz na potrzeby ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684 z późn. zm.). Decyzje o warunkach restrukturyzacji i zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Umowy kredytowe z zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 powyższej ustawy oraz zaświadczenie z Banku informujące o wysokości kredytu na dzień przejęcia przez podmiot tworzący. Do ustalania wysokości dotacji będą brane pod uwagę kredyty wpisane w powyższy program restrukturyzacji;
c) Faktury wraz z przelewami bankowymi potwierdzającymi uiszczenie przez podmiot tworzący, który przekształcił spzoz w spółkę kapitałową podatku od towarów i usług;
d) Umowę/y pożyczki/ek udzielonej/ych przez podmiot tworzący samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, zawartej/ych przed dniem 31 grudnia 2009 r., oraz dokument potwierdzający wysokość pozostałej/ych do spłaty pożyczki/ek w dniu przekształcenia (sprawozdanie finansowe);
e) Fakturę/y za wycenę poniesionych kosztów wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej.
f) Umowę/y kredytu wraz z poręczeniem podmiotu tworzącego oraz dokumenty księgowe świadczące o spłacie przez podmiot tworzący tego kredytu.

Formularze Z-1 i Z-2 są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.