Wsparcie finansowe przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałowąPodmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r., może ubiegać się o umorzenie zobowiązać publicznoprawnych (umorzeniu podlegają znane na dzień 31 grudnia 2009 r. zobowiązania podmiotu tworzącego przejęte od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wraz z odsetkami, art. 191 - 192) oraz dotację.
1. Podmiot tworzący przekazuje organom będącym wierzycielami zobowiązań publicznoprawnych:
- odpis postanowienia sądu o wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców;
- odpis postanowienia sądu o wykreśleniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sądowego;
- uwierzytelnioną kopię aktu przekształcenia.
2. Właściwy organ (np. naczelnik urzędu skarbowego) wydaje decyzję o umorzeniu zobowiązań.
3. Podmiot tworzący występuje (w terminie do dnia 31.12.2013) do Ministra Zdrowia z wnioskiem o dotację. Warunkiem uzyskania dotacji jest wpisanie spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru przedsiębiorców nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r., a ponadto spełnienie przynajmniej jednego z następujących warunków polegających na:
- zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, obejmującej co najmniej częściowe umorzenie tych zobowiązań lub odsetek od nich,
- istnieniu w dniu przekształcenia przejętych przez podmiot tworzący zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- uiszczeniu przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, podatku od towarów i usług od wniesionego do tej spółki aportu,
- istnieniu w dniu przekształcenia zobowiązania wynikającego z pożyczki udzielonej przez podmiot tworzący samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r.,
- spłacie przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, kredytów bankowych zaciągniętych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej poręczonych przez ten podmiot, dokonanej do dnia 31 grudnia 2009 r.
- poniesieniu kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2, opłaty za wpis do KRS, opłaty z tytułu zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą; wszelkie inne koszty, które zostaną poniesione w związku z przeprowadzanym przekształceniem, takie jak np. wynagrodzenie dla kancelarii prawnej, firmy doradczej, koszty związane z prowadzeniem kampanii informacyjnej nie są kosztami przekształcenia w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej i w związku z powyższym nie mogą stanowić tytułu do uzyskania dotacji.
Wniosek składa się wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie ww. warunków.
Wniosek zawiera proponowaną kwotę dotacji stanowiącą wartość:
- umorzonych na podstawie ugód wierzytelności cywilnoprawnych,
- zobowiązań, wynikających z kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- uiszczonego przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, podatku od towarów i usług od wniesionego do tej spółki aportu
- pozostałego do spłaty zobowiązania, wynikającego z pożyczki udzielonej przez podmiot tworzący samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r.,
- spłacie przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, kredytów bankowych zaciągniętych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej poręczonych przez ten podmiot, dokonanej do dnia 31 grudnia 2009 r
- kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2, opłaty za wpis do KRS, opłaty z tytułu zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Ponadto wniosek zawiera planowany podział proponowanej kwoty dotacji.
4. Minister Zdrowia przekazuje dotację celową podmiotowi tworzącemu, który spełnił warunki uzyskania dotacji, na podstawie umowy.© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.