Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych


Projekt 13.03.07ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia ............... 2007 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych


Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) formy doskonalenia zawodowego r
2) sposób i zakres doskonalenia zawodowego.

§ 2.

Doskonalenie zawodowe jest realizowane w następujących pozaszkolnych formach kształcenia:
1) kursu doskonalącego;
2) seminarium;
3) praktyki zawodowej;
4) samokształcenia.

§ 3.

1. Kurs doskonalący jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego.
2. Kurs doskonalący jest realizowany według programu nauczania, uwzględniającego zakres wiedzy i umiejętności, o którym mowa w § 9, opracowanego przez zespół ekspertów, legitymujących się doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym w zakresie medycyny ratunkowej, powołany przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, działające na podstawie odrębnych przepisów i zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Kurs doskonalący jest prowadzony w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej i jest zakończony egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania, o którym mowa w ust. 2.

§ 4.

Seminarium jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, realizowaną zgodnie z programem nauczania, uwzględniającym zakres wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 9, opracowanym przez organizatora kształcenia i zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, właściwego ze względu na siedzibę organizatora kształcenia.

§ 5.

1. Praktyka zawodowa jest formą kształcenia o czasie trwania uzależnionym od złożoności umiejętności niezbędnych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, nie krótszym niż 80 godzin zajęć edukacyjnych.
2. Praktyka zawodowa realizowana jest w komórkach organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej, innych niż podstawowe miejsce zatrudnienia ratownika medycznego, pod kierownictwem lekarza systemu, który potwierdza zakończenie praktyki zawodowej.

§ 6.

Samokształcenie obejmuje:
1) przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego lub stowarzyszenia zawodowego;
2) udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego lub stowarzyszenia zawodowego;
3) przygotowanie i wygłoszenie referatu lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
4) udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
5) udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej, w którym ratownik medyczny wykonuje medyczne czynności ratunkowe;
6) udział w programie edukacyjnym opartym o zadania testowe, akredytowanym przez towarzystwo naukowe lub realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej, z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację towarzystwa naukowego;
7) indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus;
8) opublikowanie jako autor lub współautor:
a) książki naukowej,
b) książki popularnonaukowej,
c) artykułu naukowego oryginalnego,
d) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce,
e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,
f) tłumaczenia książki lub artykułu
- z zakresu wiedzy i umiejętności, o którym mowa w § 9.

§ 7.

1. Doskonalenie zawodowe realizowane jest w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych dalej "okresami edukacyjnymi".
2. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego.
3. Za zrealizowanie każdej z form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2, przysługują punkty edukacyjne:
1) za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem - 120 punktów edukacyjnych za cały kurs doskonalący;
2) za udział w seminarium - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania seminarium, nie więcej jednak niż 8 punktów edukacyjnych za całe seminarium;
3) za praktykę zawodową – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania praktyki, nie więcej jednak niż 80 punktów edukacyjnych za całą praktykę zawodową;
4) za przygotowanie i wygłoszenie referatu, o którym mowa w § 6 pkt 1 - 5 punktów edukacyjnych;
5) za udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, o którym mowa w § 6 pkt 2 - 2 punkty edukacyjne;
6) za przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu - 10 punktów edukacyjnych;
7) za udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym - 2 punkty edukacyjne za każdy dzień, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych za udział w całym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
8) za udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej, w którym ratownik medyczny wykonuje medyczne czynności ratunkowe – 10 punktów edukacyjnych;
9) za udział w programie edukacyjnym opartym o zadania testowe, akredytowanym przez towarzystwo naukowe lub w programie edukacyjnym, realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację towarzystwa naukowego – 5 punktów edukacyjnych;
10) za indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus w całym okresie edukacyjnym – 5 punktów edukacyjnych;
11) za opublikowanie jako autor lub współautor:
a) książki naukowej - 50 punktów edukacyjnych,
b) książki popularnonaukowej - 20 punktów edukacyjnych,
c) artykułu naukowego oryginalnego - 15 punktów edukacyjnych,
d) artykułu o charakterze poglądowym lub rozdziału w książce - 10 punktów edukacyjnych,
e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych - 5 punktów edukacyjnych,
f) tłumaczenia książki lub artykułu – odpowiednio 50 % liczby punktów, o których mowa w lit. a - e.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 6, punkty edukacyjne zalicza się raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat.
5. Dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym co najmniej 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.
6. Punktów edukacyjnych uzyskanych ponad liczbę, o której mowa w ust. 4,
w danym okresie edukacyjnym nie zalicza się na następny okres edukacyjny.

§ 8.

1. Przebieg doskonalenia zawodowego dokumentuje się w karcie doskonalenia zawodowego, zwanej dalej „kartą doskonalenia”.
2. Karta doskonalenia zawiera:
1) imię i nazwisko ratownika medycznego;
2) nazwę i pieczątkę podmiotu zatrudniającego;
3) datę wydania i numer dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu ratownika medycznego;
4) datę rozpoczęcia okresu edukacyjnego;
5) informacje dotyczące przebiegu doskonalenia zawodowego:
a) formę kształcenia,
b) nazwę i adres organizatora kształcenia,
c) czas trwania kształcenia, z uwzględnieniem liczby godzin zajęć edukacyjnych,
d) temat kształcenia, wraz z wykazem medycznych czynności ratunkowych realizowanych w trakcie kształcenia,
e) liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych,
f) podpis organizatora kształcenia.
3. Ratownik medyczny załącza do karty doskonalenia dokumenty potwierdzające zrealizowanie danej formy doskonalenia zawodowego.
4. Karta doskonalenia z wymaganymi wpisami oraz dokumentami, o których mowa w ust. 3, stanowi dowód odbycia doskonalenia zawodowego i jest przedstawiana podmiotowi zatrudniającemu.

§ 9.

1. Doskonalenie zawodowe obejmuje następujący zakres:
1) system ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach;
2) systemy powiadamiania ratunkowego;
3) łączność - podstawowe pojęcia, alfabet międzynarodowy, zasady komunikacji przez radiotelefon, sieć przywoławcza, sieć telefonii komórkowej, nowoczesne systemy łączności, Globalny System Pozycjonowania;
4) jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz inne jednostki realizujące zadania z zakresu ratownictwa medycznego;
5) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania;
6) zasady farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
7) medyczne czynności ratunkowe, w szczególności:
a) ocena stanu osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w celu ustalenia postępowania i podjęcie decyzji o dalszych medycznych czynnościach ratunkowych,
b) układanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń,
c) prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych i dzieci według obowiązujących standardów,
d) bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych oraz przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno – gardłowej, rurki nosowo – gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej, konikopunkcji,
e) odsysanie dróg oddechowych,
f) podawanie tlenu, wspomaganie oddechu lub prowadzenie wentylacji zastępczej z użyciem maski twarzowej, zastawki jednokierunkowej, worka oddechowego, respiratora,
g) intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej,
h) wykonywanie defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG, wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej,
i) wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej,
j) wykonywanie EKG, monitorowanie czynności układu oddechowego, monitorowanie czynności układu krwionośnego,
k) wykonywanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej,
l) wykonywanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu,
m) podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową przy użyciu gotowego zestawu,
n) odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,
o) cewnikowanie pęcherza moczowego, zakładanie sondy żołądkowej, płukanie żołądka,
p) pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych,
r) oznaczanie poziomu glukozy, elektrolitów w surowicy, z użyciem dostępnego sprzętu,
s) badanie gazometryczne krwi włośniczkowej,
t) opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń, unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego, asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów),
u) odbieranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych,
w) segregacja medyczna w przypadku zdarzeń masowych i katastrof,
z) podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia,
za) przygotowywanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu,
8) wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego i poszkodowanych, a w szczególności:
a) stres (rodzaje, źródła, skutki, różnice indywidualne) w działaniach ratowniczych,
b) wpływ stresu pourazowego na stosunki międzyludzkie,
c) zespół stresu pourazowego i jego objawy,
d) sytuacje trudne w kontakcie z poszkodowanymi i ich wpływ na sprawność funkcjonowania jednostki i zbiorowości osób (zbiegowisko, tłum, publiczność), nawiązywanie kontaktu z poszkodowanym i udzielanie wsparcia psychicznego,
e) zespołowe rozwiązywania problemów – umiejętność zachowania elastyczności w zmieniających się warunkach,
f) style i techniki radzenia sobie ze stresem, w tym również towarzyszenie.

§ 10.

Ratownicy medyczni, którzy do dnia 31 grudnia 2006 r. spełnili wymagania określone w art. 10 pkt 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rozpoczynają pierwszy okres edukacyjny z dniem 1 czerwca 2007 r.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
UZASADNIENIE


Celem niniejszego rozporządzenia jest wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i wprowadzenie rozwiązań systemowych dotyczących sposobu dopełniania przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego.

Dotychczas nie było przepisów prawnych regulujących system doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Jednakże ratownicy medyczni uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego, w oparciu o przepisy prawne regulujące system podnoszenia kwalifikacji dorosłych. Przepisy te określają prawa i obowiązki osób dorosłych uczestniczących w podnoszeniu kwalifikacji i będą miały nadal zastosowanie do doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu dookreślenie tylko zakresu, formy i sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych pod kątem aktualizacji wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Projekt przewiduje, iż doskonalenie zawodowe realizowane jest w pięcioletnich okresach rozliczeniowych zwanych okresami edukacyjnymi. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Przebieg doskonalenia zawodowego dokumentuje się w karcie doskonalenia zawodowego. Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych realizowane jest przez podmioty uprawnione do prowadzenia kursów doskonalących w oparciu o odrębne przepisy wydane między innymi na podstawie art. 103 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz art. 68c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Przedmiotowe doskonalenie odbywa się w pozaszkolnych formach kształcenia, takich jak: kurs doskonalący, seminarium, praktyka zawodowa, samokształcenie. Za zrealizowanie określonej wyżej formy kształcenia przysługują punkty edukacyjne. Zaliczenie doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, przy czym co najmniej 120 punktów edukacyjnych musi być uzyskane za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem. Program przedmiotowego kursu będzie opracowany przez zespół ekspertów powołanych przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Przedmiotowy kurs powinien być realizowany przez ratowników medycznych co najmniej raz na pięć lat. Ponadto projekt wskazuje na możliwość uzupełnienia wiedzy w innych formach kształcenia, takich jak seminarium, praktyka zawodowa lub samokształcenie. Wybór określonej formy kształcenia uzależniony jest od potrzeb samych ratowników medycznych.

Projekt zakłada rozpoczęcie pierwszego okresu edukacyjnego od dnia 1 czerwca 2007 r. Czas od momentu wejścia w życie rozporządzenia do dnia 1 czerwca 2007 r. jest niezbędny na opracowanie programu kursu doskonalącego dla ratowników medycznych i przygotowanie podmiotów do prowadzenia doskonalenia zawodowego.

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, gdyż nie zawiera norm technicznych.

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia.

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.
Ocena Skutków Regulacji]


Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie
Rozporządzenie dotyczy grupy zawodowej ratowników medycznych oraz podmiotów ich zatrudniających. Ponadto przedmiotowy projekt dotyczy instytucji działających na rynku usług edukacyjnych w obszarze doskonalenia zawodowego dorosłych.

Wpływ regulacji na ochronę zdrowia ludności
Ukończenie doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych zgodnie z proponowanymi w projekcie rozwiązaniami przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego.

Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i sektora publicznego
Przedmiotowa regulacja nie ma wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa i sektora publicznego.
Koszty doskonalenia zawodowego może ponosić ratownik medyczny, bądź Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym zatrudniony jest ratownik medyczny. Ewentualne skutki mogą wystąpić dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z tytułu dofinansowania kosztów organizacji doskonalenia i mogą być sfinansowane z posiadanych środków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Wpływ regulacji na rynek pracy:
Wejście w życie przedmiotowej regulacji prawnej porządkuje zasady doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w życie przedmiotowego projektu nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki.

Konsultacje społeczne:
Projekt rozporządzenia był przedmiotem szerokich konsultacji społecznych m.in. z Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny ratunkowej, Naczelną Radą Lekarską, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Sekretariatem Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”, Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Federacją Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wojewódzkimi Centrami Zdrowia Publicznego, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Stowarzyszeniem Zawodowym Ratowników Medycznych, Polskim Stowarzyszeniem Ratowników Medycznych, Stowarzyszeniem Ratowników Medycznych Pomorza, oraz z towarzystwami naukowymi w obszarze medycyny ratunkowej.

Projekt został zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem.

W wyniku konsultacji społecznych oraz zgłoszonych uwag: Polskiej Rady Resuscytacji, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Warmińsko-Mazurskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Polskiego Towarzystwa Ratownictwa Medycznego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego doprecyzowano przepisy § 3 dotyczące odbywania przez ratownika medycznego danej formy doskonalenia zawodowego (kursu doskonalącego, seminarium, praktyki zawodowej oraz samokształcenia). W odniesieniu do kursu doskonalącego dookreślono, iż przedmiotowa forma doskonalenia zawodowego realizowana będzie według programu nauczania opracowanego przez zespół ekspertów powołany przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Zespół ekspertów powołany będzie spośród osób legitymujących się doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym w zakresie medycyny ratunkowej. Odnośnie seminarium dookreślono, iż jest to forma organizacji kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych. Ponadto dookreślono także, iż seminarium będzie realizowane zgodnie z programem nauczania opracowanym przez organizatora kształcenia i zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej właściwego ze względu na siedzibę organizatora kształcenia.

Jednocześnie w zakresie przepisów dotyczących praktyki zawodowej wprowadzono przepis precyzujący, iż ww. forma doskonalenia zawodowego realizowana jest w komórkach organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej innych niż podstawowe miejsce zatrudnienia ratownika medycznego, pod kierunkiem lekarza systemu, który potwierdza zakończenie praktyki zawodowej. W wyniku zgłoszonych uwag Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, jaką jest samokształcenie wykreślono: „udział w zawodach ratownictwa medycznego”. Jednocześnie wprowadzono nowe formy doskonalenia zawodowego realizowane poprzez samokształcenie, do których należą:
udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej, w którym ratownik medyczny wykonuje medyczne czynności ratunkowe,
udział w programie edukacyjnym opartym o zadania testowe, akredytowanym przez towarzystwo naukowe lub w programie edukacyjnym, realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację towarzystwa naukowego,
indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus.

Zgodnie ze zgłoszonymi uwagami Związku Zawodowego Anestezjologów wykreślono przepisy § 4 ust. 3 w następującym brzemieniu: „okres edukacyjny może być przedłużony przez podmiot zatrudniający na uzasadniony wniosek osoby odbywającej doskonalenie zawodowe o okres nie dłuższy niż 24 miesiące”.

Jednocześnie na skutek przedstawionych uwag: Sekretariatu Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Naczelnej Rady Lekarskiej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Warmińsko-Mazurskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, zmieniono wartości punktowe przypisane do poszczególnych form doskonalenia zawodowego. Stosownie do zgłoszonych uwag zmieniono liczbę punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym (ze 150 punktów do 120 punktów), które w ramach doskonalenia zawodowego ratownik medyczny powinien uzyskać w celu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.

W zakresie przepisów dotyczących potwierdzenia odbycia przez ratownika medycznego doskonalenia zawodowego dookreślono, iż dowodem odbycia przedmiotowego doskonalenia, jest karta doskonalenia zawodowego wraz z wymaganymi wpisami oraz dokumentami, które ratownik medyczny załącza do karty doskonalenia.

Jednocześnie zgodnie ze zgłoszonymi uwagami zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych dostosowano do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.