Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki “Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"


Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 grudnia 2004 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 29 grudnia 2004 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
w.kaczorowska@mz.gov.pl

a.ejzel@mz.gov.plProjektROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia..................2004r.
w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki “Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"


Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, zwana dalej „odznaką”, jest nadawana zasłużonym honorowym dawcom krwi, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

§ 2.

1. Odznakę może nadać minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1) Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża;
  2) dyrektora Instytutu lub
  3) organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.
2. Wniosek o nadanie odznaki zawiera:
  1) dane osobowe osoby, której dotyczy wniosek:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL – jeżeli posiada,
c) obywatelstwo,
d) numer i serię dokumentu tożsamości,
e) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji;
  2) opis zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa uzasadniających nadanie odznaki;
  3) informację o objętości pobranej od dawcy krwi lub ilości jej składników.
3. W przypadku nadania odznaki przez ministra właściwego do spraw zdrowia z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża lub organu ogólnopolskiego stowarzyszenia honorowych dawców krwi, minister zasięga opinii dyrektora Instytutu.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia zawiadamia listem poleconym osobę, której dotyczy wniosek, o terminie i miejscu uroczystego wręczenia odznaki wraz z legitymacją. Zawiadomienie powinno zostać wysłane nie później niż na 30 dni przed terminem uroczystego wręczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 3.

1. Odznaka składa się z dwóch części: odznaki zasadniczej i baretki.
2. Odznaka ma kształt sześcioramiennego krzyża o średnicy 35 mm i wykonana jest z metalu w kolorze srebrzystym. W dolnej części awersu widnieje krzyż w kolorze czerwonym nad nim ornament roślinny. Na rewersie napis w sześciu wierszach „HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”. U góry odznaki uszko i kółko do zawieszania na wstążce. Wstążka o szerokości 37 mm. Wykonana z rypsu jedwabnego w kolorze białym z dwoma błękitnymi pasami.
3. Wzór rysunkowy odznaki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia lub osoba przez niego upoważniona dokonuje uroczystego wręczenia odznaki wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie.
2. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.
3. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.

Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi ministerstwo obsługujące ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 6.

1. W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki, minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek osoby wyróżnionej lub osoby przez nią upoważnionej, może ponownie wydać odznakę za zwrotem kosztów jej wytworzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki, z tym że wydanie wtórnego egzemplarza legitymacji następuje nieodpłatnie.

§ 7.

Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).Uzasadnienie


  Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 8 ust. 3 ustawy o publicznej służbie krwi, zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia, wzór oraz szczegółowe zasady nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

  Zgodnie z art. 6 ust. 3 Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka “Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".
Równoważne ilości innych składników krwi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 6 ust. 4 ustawy.

  Wyróżnienie odznaka Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" ma wysoką rangę, równą orderom i odznaczeniom.

  Okolicznościami uzasadniającymi nadanie odznaki, przy spełnieniu wymogu formalnego powinien być aktywny udział w ruchu honorowego krwiodawstwa, o którym mowa w § l rozporządzenia. Z uwagi na wysoką rangę odznaki, wskazane jest zaopiniowanie wniosku przez Instytut.

  Treść rozporządzenia odpowiada wymaganiom przyjętym dla tego rodzaju regulacji prawnych.OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)


Przedmiotowy projekt rozporządzenia należy zaliczyć do regulacji, dla których w sferze kosztów i wydatków należy zastosować minimalny zakres OSR wykorzystujący do oceny skutków analizę opisową (jakościową).

1. Przedmiot rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia dotyczą określenia wzoru oraz szczegółowych zasad nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

2. Wpływ rozporządzenia na dochody i wydatki budżetu oraz sektora finansów publicznych.
Rozporządzenie będzie miało skutki finansowe dla budżetu państwa związane z wykonaniem legitymacji oraz odznaki. Przyjęto, iż rocznie spośród uprawnionych honorowych dawców krwi zostanie odznaczonych 5000 osób. Szacuje się, iż rocznie koszty związane z nadawaniem odznaczeń kształtować się będą na poziomie ok. 119.500 zł (przy następujących założeniach: jednostkowy koszt wydania odznaki - 18.90 zł, jednostkowy koszt wydania legitymacji - 5 zł).
Środki na ww. zadanie zostaną uwzględnione w planie wydatków Departamentu Polityki Zdrowotnej na 2005r. w części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdz. 85195 –Pozostała działalność.
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki innych jednostek sektora finansów publicznych.

3. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

4. Konsultacje społeczne.
Projekt był konsultowany Instytutem Hematologii i Transfuzjologii oraz Zarządem Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża. W ramach uzgodnień międzydziałowych zostanie skonsultowany m.in. z Naczelną Radą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych jak również związkami zawodowymi. Ponadto zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

5. Prawo Unii Europejskiej.
Przedmiot projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.