Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia..........................
w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego


Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego, zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego pod nadzorem lekarza systemu, zostały określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).UZASADNIENIE


Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ratownicy medyczni będą wchodzili w skład zespołów ratownictwa medycznego. W zespołach podstawowych będą oni stanowili filar składu osobowego. Z tego względu zasadne jest wydanie rozporządzenia określającego uprawnienia ratowników medycznych do wykonywania czynności ratunkowych. Wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia medyczne czynności ratownicze, które ratownik medyczny może wykonywać samodzielnie, bez nadzoru lekarza, wynikają z podstaw programowych kształcenia w zawodzie ratownika medycznego. Zakres tych czynności oraz wykaz leków, jakie może samodzielnie podać ratownik, pozwala na przywrócenie i utrzymanie funkcji życiowych u pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Medyczne czynności ratunkowe wykonywane przez ratowników medycznych są świadczeniami opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.). Integralną składową świadczenia opieki zdrowotnej jest świadczenie rzeczowe, czyli podawanie leków w związku z procesem leczenia. Dlatego rozporządzenie zawiera listę leków, do podawania których jest uprawniony ratownik medyczny.
Lista czynności, które ratownik medyczny może wykonywać wyłącznie pod nadzorem lekarza ratunkowego została określona w załączniku nr 2.Ocena Skutków Regulacji


1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie.
Wejście w życie przepisów projektowanego rozporządzenia będzie oddziaływać na jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a w szczególności na zespoły ratownictwa medycznego.

2. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych.
W toku uzgodnień projekt przedmiotowego rozporządzenia zostanie przedłożony celem zaopiniowania przez: Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Federację Związków Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Polską Radę Resuscytacji, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Projekt został poddany konsultacjom społecznym także poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
W ramach konsultacji międzyresortowych nie zgłoszono uwag do projektu. Uwagi zgłosiły natomiast m.in. stowarzyszenia zrzeszające ratowników medycznych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz towarzystwa naukowe właściwe w zakresie ratownictwa medycznego i anestezjologii. Dnia 15 grudnia 2006 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa z udziałem strony społecznej. Podczas konferencji uzgodniono zakres czynności, które ratownik medyczny może wykonywać samodzielnie (załącznik nr 1 do rozporządzenia), oraz listę leków, które może podać przy wykonywaniu tych czynności. Ustalenia polegały przede wszystkim na ograniczeniu zakresu czynności ratownika medycznego i leków, w stosunku do pierwotnie proponowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Część czynności np. cewnikowanie pęcherza moczowego, zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka została przeniesiona do załącznika nr 2 do rozporządzenia tj. do wykazu czynności, które ratownik medyczny może wykonywać pod nadzorem lekarza.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywoła skutków dla rynku pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ regulacji na ochronę zdrowia
Precyzyjne określenie zakresu medycznych czynności ratunkowych, które ratownik medyczny może podejmować samodzielnie albo pod nadzorem lekarza systemu przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego po stronie pacjentów.

8. Wpływ regulacji na warunki życia ludności.
Wejście w życie rozporządzenia poprawi bezpieczeństwo zdrowotne ludności.

9. Zgodność z prawem Unii Europejskiej.
Regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.