Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego


05.06.2008r. → Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 maja 2008 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
dnia 10 czerwca 2008 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
d.swatek@mz.gov.pl


Projekt


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia..........................2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane
przez ratownika medycznego


Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 33) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabela otrzymuje brzmienie:

Lp. Nazwa leku Postać Droga podania
1 Acidum acetylsalicylicum tabletki od 0,3 do 0,5 g doustnie
2 Amiodaroni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań (150 mg/3ml) dożylnie, doszpikowo
3 Atropini sulfas roztwór do wstrzykiwań (0,5 mg/ml; 1 mg/ml) domięśniowo, podskórnie, dożylnie, dotchawiczo, doszpikowo
4 Captoprilum tabletki 12,5 mg doustnie
5 Clemastinum roztwór do wstrzykiwań (2 mg/2ml) domięśniowo
6 Clonazepamum roztwór do wstrzykiwań (1 mg/ml) domięśniowo, dożylnie
7 Diazepamum roztwór do wstrzykiwań lub wlewka doodbytnicza (do 10 mg/2,5 ml) domięśniowo, dożylnie, doszpikowo, doodbytniczo
8 Drotaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań (20 mg/ml) domięśniowo, dożylnie, podskórnie
9 Epinephrinum roztwór do wstrzykiwań (1 mg/ml) domięśniowo, podskórnie, dożylnie, doszpikowo, dotchawiczo
10 Flumazenilum roztwór do wstrzykiwań (0,5 mg/5ml) dożylnie, doszpikowo
11 Furosemidum roztwór do wstrzykiwań (20 mg/2ml) domięśniowo, dożylnie, doszpikowo
12 Glucagon hydrochloride roztwór do wstrzykiwań (1 mg/fiol. + rozpuszczalnik) domięśniowo
13 Glucosum 20% roztwór do wstrzykiwań (200 mg/ml) dożylnie, doszpikowo
14 Glucosum 5% roztwór do wlewu dożylnego (50 mg/ml) dożylnie, doszpikowo
15 Gliceroli trinitras tabletki 0,5 mg; aerozol do stosowania podjęzykowego podjęzykowo
16 Hydrocortisonum lub Methylprednisolonum roztwór do wstrzykiwań (Hydrocortisonum 100 mg/ml; 250 mg/2ml); (Methylprednisolonum 500 mg/fiol.; 1 g/fiol.) dożylnie, doszpikowo
17 Ketoprofenum roztwór do wstrzykiwań (100 mg/2ml) domięśniowo, dożylnie, doszpikowo
18 Lidocaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań (100 mg/2ml) dożylnie, dotchawiczo, doszpikowo
19 Magnesii sulfas roztwór do wstrzykiwań (200 mg/ml) dożylnie, doszpikowo
20 Metoclopramidum roztwór do wstrzykiwań (10 mg/2ml) dożylnie, domięśniowo, doszpikowo
21 Midazolamum po konsultacji z lekarzem roztwór do wstrzykiwań (5 mg/amp.) domięśniowo, dożylnie, doszpikowo
22 Morphini sulfas roztwór do wstrzykiwań (10 mg/ml; 20 mg/ml) domięśniowo, podskórnie, dożylnie, doszpikowo
23 Naloxoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań (0,4 mg/ml) domięśniowo, podskórnie, dożylnie, doszpikowo, dotchawiczo
24 Natrii chloridum 0,9% roztwór do wlewu dożylnego dożylnie, doszpikowo
25 Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny roztwór do wlewu dożylnego dożylnie, doszpikowo
26 Salbutamolum aerozol wziewny w roztworze do nebulizacji wziewnie
27 Solutio Ringeri roztwór do wlewu dożylnego dożylnie, doszpikowo
28 Tlen medyczny gaz wziewnie, dotchawiczo


§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
UZASADNIENIE


Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410, z późn. zm.) uprawnienia ratownika medycznego zbieżne są z uprawnieniami pielęgniarki systemu. Art. 36 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy mówi, iż w skład zespołów podstawowych wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Wykaz leków podawanych pacjentowi doraźnie w nagłych wypadkach przez pielęgniarkę bez lekarza, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, wprowadził rozbieżności w zakresie medycznych czynności ratunkowych, jakie mogą być wykonywane przez członków podstawowego zespołu ratownictwa medycznego.

Z powyższego wynika więc, iż w celu zrównania uprawnień pielęgniarki systemu i ratownika medycznego istnieje konieczność uzupełnienia tabeli leków do podawania których uprawniony jest ratownik medyczny, o pozycje:
pkt 4 Captoprilum,
pkt 6 Clonazepamum,
pkt 8 Drotaverini hydrochloridum,

Ponadto w pkt 16 wykreślono „w razie braku po konsultacji z lekarzem”.
Projektowane rozporządzenie nie jest objęte notyfikacją norm i aktów prawnych umożliwiającą uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w procedurach wymiany informacji określonych w przepisach Wspólnoty Europejskiej zgodnie z § 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny.
Wejście w życie przepisów projektowanego rozporządzenia będzie oddziaływać na jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a w szczególności na zespoły ratownictwa medycznego.

2. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Wpływ regulacji na rynek pracy:
Wejście w życie projektowanej regulacji nie ma wpływu na rynek pracy.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie projektowanej regulacji nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionów.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość
Wejście w życie projektowanej regulacji nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

6. Wpływ na ochronę zdrowia ludności.
Wejście w życie projektowanej regulacji poprawi bezpieczeństwo zdrowotne ludności.

7. Konsultacje społeczne.
W toku uzgodnień projekt przedmiotowego rozporządzenia zostanie przedłożony celem zaopiniowania przez: Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Federację Związków Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Instytut Ratownictwa Medycznego, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym także poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 169, poz. 1414) projekt zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia
w Biuletynie Informacji Publicznej.

8. Wpływ regulacji na warunki życia ludności.
Wejście w życie projektowanej regulacji nie ma wpływu na warunki życia ludności.

9. Zgodność z prawem Unii Europejskiej.
Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.