Załącznik
do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 października 2007 r. (Nr 16, poz.86)Konspekt raportu:
„Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”


Celem przygotowania raportu na temat finansowania ochrony zdrowia jest uzyskanie kompleksowego obrazu sytuacji w zakresie podstawowych problemów finansowych związanych z zależnością miedzy poziomem środków w systemie (istniejącym i możliwym do uzyskania) a kosztami wytwarzania usług zdrowotnych oraz potrzebami zdrowotnymi ludności. Wiedza na ten temat jest niedostateczna i/lub fragmentaryczna, bo obejmująca tylko niektóre elementy finansowania. Wynika to także z licznych braków informacji finansowej, a szczególnie dotyczącej kształtowania się kosztów. Braki wiedzy i informacji w tym zakresie przyczyniają się do podstawowych trudności w efektywniejszym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia w Polsce.
Kompleksowy obraz finansowania systemu ochrony zdrowia powinien objąć trzy główne wymiary klasycznej analizy z obszaru finansów publicznych.
Po pierwsze - analizę źródeł i mechanizmów pozyskiwania środków na ochronę zdrowia oraz ocenę aktualnego i prognozowanego poziomu nakładów.
Po drugie - analizę kosztów produkcji świadczeń ochrony zdrowia, uwzględniającą ich rodzaje, zmiany struktury i dynamiki, a także poziom i metody finansowania kosztów świadczeń ogółem i według rodzajów kosztów.
Po trzecie - analizę "popytu", na usługi zdrowotne uwzględniającą korzy stanie ze świadczeń oraz poziom i strukturę wydatków ludności na ochronę zdrowia.
Ten trójdzielny schemat analizy powinien pozwolić na ocenę stopnia zrównoważenia (niezrównoważenia finansów ochrony zdrowia).

Podstawowe punkty analizy - konspekt raportu


I. Pozyskiwanie środków
1. Przychody ze składek; analiza i prognoza przy rosnących i zróżnicowanych stawkach składki,
2. Finansowanie z podatków ogólnych - z budżetu państwa i samorządów terytorialnych,
3. Finansowanie zakładów pracy,
4. Finansowanie z dochodów indywidualnych ludności,
5. Inne źródła; istniejące i potencjalne,
6. Całkowite wydatki na ochronę zdrowia - analizy porównawcze.

II. Koszty świadczenia usług zdrowotnych
1. Koszty wynagrodzeń,
2. Koszty zakupu i zużycia sprzętu medycznego,
3. Koszty produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz innych materiałów medycznych,
4. Koszty pozamedyczne pobytu pacjentów w placówkach zdrowotnych,
5. Koszty administracyjne,
6. Inne.

Analiza kosztów powinna uwzględnić różne przekroje analizy:
» według rodzajów usług: POZ, diagnostyka, specjalistyka, pogotowie ratunkowe, szpitalnictwo, rehabilitacja,
» głównych schorzeń; choroby krążeniowe, nowotworowe, psychiczne,
» regionów,
» leczenie a promocja zdrowia i prewencja.
Ponadto powinna uwzględnić metody finansowania (pokrywania) kosztów oraz podstawowe miejsca deficytów oraz nieefektywności.

III. Popyt na usługi zdrowotne
1. Korzystanie z usług zdrowotnych (rodzaje usług, rodzaje schorzeń),
2. Wydatki ludności na usługi zdrowotne,
3. Wydatki instytucji na usługi zdrowotne dla ludności.
Analiza korzystania i wydatków ludności powinna uwzględnić cechy demograficzne ludności, dochody, miejsce zamieszkania i status zdrowotny.

IV. Kluczowe miejsca nierównowagi finansowej w systemie ochrony zdrowia
1. Koszty a strumienie finansowe ich pokrycia, luki,
2. Indukowanie popytu w systemie - przez warunki podaży (baza, sprzęt,..),
3. Problem nieefektywnego zarządzania; aspekt medyczny (skuteczność kliniczna) i ekonomiczny (analizy koszt - efekt),
4. Popyt ludności.

Metoda przygotowania raportu

Raport ma powstać w bardzo krótkim czasie, co oznacza, że nie będzie możliwe przeprowadzenie badań podstawowych w zakresie finansowania. Wykorzystane zostaną prace prowadzone w głównych ośrodkach badawczych w Polsce oraz materiały dostępne w GUS, Ministerstwie Zdrowia oraz w Ministerstwie Finansów.


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.