UCHWAŁA Nr 8/II/06 w sprawie określenia szczegółowych zaleceń dotyczących liczebności grup studenckich na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo


UCHWAŁA Nr 8/II/06
z dnia 23 marca 2006r.
Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego
w sprawie określenia szczegółowych zaleceń dotyczących liczebności grup studenckich na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo


Na podstawie art. 8a ust.6 Ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) oraz § 4.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji (Dz. U. z 2001r. Nr 83, poz. 904) uchwala się co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe zalecenia dotyczące liczebności grup studenckich na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo:
1. ćwiczenia realizowane w pracowniach umiejętności pielęgniarskich i położniczych (w pracowniach praktycznej nauki zawodu pielęgniarki i położnej) - w grupach nie przekraczających 7-8 studentów;
2. zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe - w grupach nie przekraczających 4-8 studentów;
3. zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w oddziałach intensywnej terapii, neonatologicznych, pediatrycznych, bloku operacyjnym, sali porodowej, podstawowej opiece zdrowotnej i specjalistycznej ambulatoryjnej (poradnie, przychodnie, pracownie diagnostyczne) - w grupach nie przekraczających 3-4 studentów.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca
Krajowej Rady Akredytacyjnej
Szkolnictwa Medycznego

prof. dr hab. Irena Wrońska
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.