Rodzaje zakładów opieki zdowotnej


Identyfikacja zakładu opieki zdrowotnej następuje na podstawie resortowego kodu identyfikacyjnego, który jest nadawany przez organ prowadzący rejestr. Resortowy kod identyfikacyjny jest nadawany zgodnie z nazwą zakładu opieki zdrowotnej oraz zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych (za wyjątkiem zakładów których nazwa wynika z ustawy lub z innych przepisów), na podstawie informacji udzielanych przez podmiot, który utworzył zakład.

System resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz.U.00.30.379) wydanego na podstawie art.13, ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91.91.408 z późn. zm.).

System składa się z ośmiu części:

Część I – to numer REGON

Część II - stanowi 7-znakowy identyfikator z rejestru TERYT dla jednostki podziału terytorialnego, w której położony jest zakład, składający się z kodu województwa, powiatu oraz gminy, nadany zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 98.157.1031 z późn. zm.)

Część III - stanowi 2-znakowy kod resortowy podmiotu, który utworzył zakład, a więc określa rodzaj organu założycielskiego, który utworzył zakład. Ustala się następujące kody resortowe podmiotów, które tworzą zakłady:
1) minister albo centralny organ administracji rządowej:
a) minister właściwy do spraw zdrowia - kod 11,
b) Minister Obrony Narodowej - kod 12,
c) Minister Sprawiedliwości - kod 13,
d) minister właściwy do spraw wewnętrznych - kod 14,
e) inny minister albo centralny organ administracji rządowej - kod 19,
2) wojewoda - kod 20,
3) jednostka samorządu terytorialnego:
a) województwo - kod 31,
b) powiat - kod 32,
c) gmina - kod 33,
4) kościół lub związek wyznaniowy - kod 40,
5) fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenie - kod 50,
6) przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" - kod 60,
7) inna krajowa lub zagraniczna osoba prawna lub osoba fizyczna oraz spółka nie mająca osobowości prawnej - kod 70,
8) państwowa uczelnia medyczna albo państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych - kod 80,
9) inna instytucja lub osoba - kod 90.

Część IV - stanowi 1-znakowy kod resortowy ogólnej struktury organizacyjnej zakładu (zakład czy zespół zakładów),

Część V - stanowi 2-znakowy niepowtarzalny kod resortowy, identyfikujący jednostkę organizacyjną w ogólnej strukturze organizacyjnej zakładu; kod ten zawiera się w przedziale od 01 do 99 i pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w zakładzie, przy czym przez jednostkę organizacyjną należy rozumieć jednostkę, o której mowa w art.2, ust.2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,

Część VI - stanowi 1-znakowy kod resortowy, określający charakter jednostki organizacyjnej i tu ustala się następujące kody resortowe, określające charakter jednostek organizacyjnych zakładu:
1) szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, inny nie wymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu - kod 1,
2) przychodnia, ośrodek zdrowia - kod 2,
3) pogotowie ratunkowe - kod 3,
4) pracownia diagnostyczna - kod 4,
5) pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji - kod 5,
6) zakład rehabilitacji leczniczej - kod 6,
7) inny zakład, spełniający warunki określone w ustawie - kod 9.
Tak więc ta część kodu identyfikuje zakład pod względem zakresu udzielanych świadczeń.

Część VII - stanowi 3-znakowy kod resortowy, identyfikujący komórkę organizacyjną wykonującą świadczenia zdrowotne w ramach zakładu; kod ten zawiera się w przedziale od 001 do 699 i pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w zakładzie, przy czym przez komórkę organizacyjną należy rozumieć funkcjonalnie wyodrębnioną, na mocy statutu, regulaminu lub wewnętrznego zarządzenia, część zakładu lub jednostki organizacyjnej,

Część VIII - stanowi 4-znakowy kod resortowy, charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, zgodnie z listą kodów resortowych zawartą w załączniku do rozporządzenia a więc odpowiada rodzajowi udzielanych świadczeń zdrowotnych. Główne kategorie komórek organizacyjnych to:
• Podstawowa opieka zdrowotna (kody od 0010 do 0041)
• Poradnie specjalistyczne (kody od 1000 do 1841)
• Ośrodki, zespoły opieki pozaszpitalnej (kody od 2130 do 2740)
• Opieka doraźna (kody od 3010 do 3200)
• Oddziały szpitalne (kody od 4000 do 4748)
• Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (kody od 5160 do 5180)
• Jednostki leczenia sanatoryjnego i uzdrowiskowego (kody od 6100 do 6501)
• Pracownie diagnostyczne (kody od 7000 do 7900)
• Pracownie protetyczne i środków pomocniczych (kody 8100 i 8200)
• Inne komórki działalności medycznej w zakładach opieki zdrowotnej (kod 9000).
W ramach tych kategorii następuje podziała na podkategorie, szczegółowe odpowiadające zakresowi świadczeń.

Kluczowe dla zrozumienia kodowania zakładów opieki zdrowotnej oraz ich rodzajów jest pamiętanie o tym, że zgodnie z art. 2, ust.2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zakład opieki zdrowotnej może być odrębną jednostką organizacyjną, częścią innej jednostki organizacyjnej lub jednostką organizacyjną podległą innej jednostce organizacyjnej, oraz że zakładem opieki zdrowotnej jest również zespół zakładów i zakład opieki zdrowotnej wchodzący w skład zespołu zakładów staje się jednostką organizacyjną zespołu.

Biorąc pod uwagę wszelkie przepisy dotyczące zakładów opieki zdrowotnej można wyróżnić kilka ich rodzajów. Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej ze względu na zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych są następujące:
1. szpital,
2. zakład opiekuńczo-leczniczy,
3. zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,
4. sanatorium,
5. prewentorium,
6. inny nie wymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu np. hospicjum, hostel, oddział dzienny,
7. przychodnia,
8. ośrodek zdrowia,
9. poradnia,
10. pogotowie ratunkowe,
11. laboratorium diagnostyczne,
12. pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji,
13. zakład rehabilitacji leczniczej,
14. żłobek,
15. zakład leczniczo-wychowawczy (wzmianka o nim jest w § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz.U.00.44.520)
16. inny zakład, spełniający warunki określone w ustawie np. gabinet medycyny szkolnej.

Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej wyodrębnione ze względu na cel ich utworzenia i podlegające szczególnym regulacjom:
• więzienne zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności (Dz.U.02.55.490) wydanego na podstawie art. 69, ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91.91.408 z późn. zm.),
• zakłady opieki zdrowotnej działające w ramach jednostki badawczo-rozwojowej, do których zgodnie z art. 8a, ust.2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stosuje się przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U.01.33.388 z późn. zm.),
• zakłady psychiatryczne i zakłady leczenia odwykowego przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających, których wykaz określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów (Dz.U.04.179.1854), wydane na podstawie art. 201 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U.97.90.557 z późn. zm.)

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.