Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrzenia propozycji będącej częścią projektu okołooffsetowego "Wdrażanie systemu pobierania krwi i stworzenie banku produktów krwiopochodnych"


Dz.Urz.MZ.03.7.62
  zmiana
Dz.Urz.MZ.04.2.21ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrzenia propozycji będącej częścią projektu okołooffsetowego "Wdrażanie systemu pobierania krwi i stworzenie banku produktów krwiopochodnych".


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół, jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia do spraw rozpatrzenia propozycji będącej częścią projektu okołooffsetowego "Wdrażanie systemu pobierania krwi i stworzenie banku produktów krwiopochodnych".

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Maciej Tokarczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) członek Zespołu - dr hab. Jan Sabliński - Dyrektor Krajowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;
3) członek Zespołu - dr hab. n. med. Magdalena Łętowska - Krajowy Specjalista w dziedzinie Transfuzjologii Klinicznej;
4) członek Zespołu - prof. dr hab. Lech Konopka - Instytut Hematologii i Transfuzjologii;
5) członek Zespołu - prof. dr hab. Halina Seyfried - Instytut Hematologii i Transfuzjologii;
6) członek Zespołu - Wojciech Figiel - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia;
7) sekretarz Zespołu - mgr Wiesława Kaczorowska - główny specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy ocena propozycji będącej częścią projektu okołooffsetowego "Wdrażanie systemu pobierania krwi i stworzenie banku produktów krwiopochodnych", przygotowanego przez Spectra Services sp. z o.o.

§ 4.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Minister Zdrowia.

§ 5.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.
3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący i sekretarz Zespołu.

§ 6.

Przyjęte ustalenia i wnioski przewodniczący Zespołu przekazuje w formie pisemnej do wiadomości Ministra Zdrowia.

§ 7.

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jego członkami, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu, w tym miejsce odbywania posiedzeń, zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.