Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania


projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ………………2004 r.
w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania.


Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 4082) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa system resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowe zasady ich nadawania.

§ 2.

Resortowe kody identyfikacyjne, zwane dalej „kodami resortowymi”, nadawane są na podstawie informacji zawartych w dokumentach będących podstawą dokonania wpisu do rejestru

§ 3.

W razie zmiany zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakład opieki zdrowotnej, zwany dalej „zakładem”, organ prowadzący rejestr nadaje nowe kody resortowe zgodne z aktualnym zakresem świadczeń.

§ 4.

System resortowych kodów identyfikacyjnych, zwany dalej „systemem”, składa się z jedenastu części.

§ 5.

Część I systemu stanowi składający się z 7 znaków numer księgi rejestrowej zakładu.

§ 6.

Część II systemu stanowi 7-znakowy identyfikator z rejestru TERYT dla jednostki podziału terytorialnego, w której położony jest zakład, składający się z kodu województwa, powiatu oraz gminy, nadany zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.3).

§ 7.

  1. Część III systemu stanowi 2-znakowy kod resortowy podmiotu, który utworzył zakład.
  2. Ustala się następujące kody resortowe podmiotów, które tworzą zakłady:
1) minister albo centralny organ administracji rządowej:
      a) minister właściwy do spraw zdrowia - kod 11,
      b) Minister Obrony Narodowej - kod 12,
      c) Minister Sprawiedliwości - kod 13,
      d) minister właściwy do spraw wewnętrznych - kod 14,
      e) inny minister albo centralny organ administracji rządowej
        - kod 19;
2) wojewoda - kod 20;
3) jednostka samorządu terytorialnego:
      a) województwo - kod 31,
      b) powiat - kod 32,
      c) gmina - kod 33,
      d) gmina miejska na prawach powiatu – kod 34;
4) kościół lub związek wyznaniowy - kod 40;
5) fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenie
- kod 50;
6) inna krajowa lub zagraniczna osoba prawna lub osoba fizyczna oraz spółka nieposiadająca osobowości prawnej - kod 70;
7) osoba fizyczna - kod 71;
8) spółka cywilna - kod 72;
9) spółka jawna - kod 73;
10) spółka partnerska - kod 74;
11) spółka komandytowa - kod 75;
12) spółka komandytowo-akcyjna - kod 76;
13) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - kod 77;
14) spółka akcyjna - kod 78;
15) spółdzielnia - kod 79;
18) państwowa uczelnia medyczna albo państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
- kod 80;
19) inna instytucja lub osoba - kod 90.

§ 8.

Część IV systemu stanowi 1-znakowy kod resortowy wskazujący na formę prowadzenia zakładu:
1) zakład budżetowy - kod 1;
2) jednostka budżetowa - kod 2;
3) spółka – kod 3;
4) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej- kod 4;
5) inne – kod 5.

§ 9.

Część V systemu stanowi 3 -znakowy niepowtarzalny kod resortowy, identyfikujący jednostkę organizacyjną w ogólnej strukturze organizacyjnej zakładu. Kod zawiera się w przedziale od 001 do 999 i pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w zakładzie.

§ 10.

  1. Część VI systemu stanowi kod resortowy, określający rodzaj dostawcy świadczeń zdrowotnych według zasad Międzynarodowego Rachunku Zdrowia, charakteryzujący jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 9. 1.
  2. Kody resortowe określające rodzaj dostawcy świadczeń stanowią załącznik 2 do niniejszego rozporządzenia:

§ 11.

  1. Część VII systemu stanowi 4 -znakowy kod resortowy, identyfikujący komórkę organizacyjną wykonującą świadczenia zdrowotne w ramach zakładu. Kod zawiera się w przedziale od 0001 do 9999 i pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w zakładzie.

§ 12.

  1. Część VIII systemu stanowi 4-znakowy kod resortowy, charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, zgodnie z listą kodów resortowych zawartą w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
  2. Kod, o którym mowa w ust. 1, powinien odzwierciedlać rodzaj prowadzonej działalności, uwzględniając w szczególności:
1) choroby i problemy zdrowotne pacjentów;
2) specjalność medyczną kierownika komórki organizacyjnej;
3) rodzaj wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.
  3. W przypadku nowo powstałych komórek organizacyjnych komórce należy nadać kod resortowy planowanej działalności.

§ 13.

  1. Część IX systemu stanowi kod resortowy, charakteryzujący funkcję ochrony zdrowia.
  2. Kody resortowe, określające funkcje ochrony zdrowia realizowane w komórce organizacyjnej określa załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 14.

  1. Część X systemu stanowi 2 -znakowy kod resortowy, charakteryzujący tryb udzielania świadczeń w komórce organizacyjnej.
  2. Ustala się następujące kody resortowe, określające tryb udzielania świadczeń:
1) stacjonarny - kod 10;
2) ambulatoryjny - podstawowa opieka zdrowotna – kod 21;
3) ambulatoryjny – opieka specjalistyczna - kod 22;
4) ambulatoryjny- jednodniowy - kod 23;
5) w domu pacjenta - kod 24;
6) hostelowy - kod 25.

§ 15.

  1. Część XI systemu stanowi zestaw 7-znakowych kodów resortowych, charakteryzujących główne choroby i problemy zdrowotne będące przedmiotem działania komórki organizacyjnej.
  2.Kody resortowe, określające problemy medyczne, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 16.

  1. Do celów identyfikacyjnych zakładu wykorzystuje się numer księgi rejestrowej zakładu.
  2. Do celów identyfikacyjnych jednostki organizacyjnej określonej w § 9 wykorzystuje się, oddzielone od siebie myślnikiem, numer księgi rejestrowej zakładu i część V systemu, o której mowa w § 9.
  3. Do celów identyfikacyjnych komórki organizacyjnej określonej w § 11 wykorzystuje się, oddzielone od siebie myślnikiem, numer księgi rejestrowej zakładu i część VII systemu, o której mowa w § 11.

§ 17.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 30, poz. 379 oraz z 2002 r. Nr 223, poz.1880).

§ 18.

  1. Kody nadane poszczególnym jednostkom organizacyjnym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują swoją ważność i są poprzedzone zerem.
  2. Kody nadane poszczególnym komórkom organizacyjnym przed dniem wejścia rozporządzenia zachowują swoją ważność i są poprzedzone zerem.

§ 19.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 ).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28 i Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1151 1152 i Nr 171, poz. 1663,
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz.1840 oraz z 2002 r. Nr 177, poz.1459

Załączniki do projektu rozporządzenia
Uzasadnienie do projektu rozporządzenia
Ocena Skutków Regulacji

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.