Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 21 grudnia 2011 r.


1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
 skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
 termin realizacji: 22-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
 termin realizacji: 22-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
 termin realizacji: 22-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Plan współpracy Ministerstwa Zdrowia z zagranicą na 2012 r.
- referowała Katarzyna Rutkowska Naczelnik Wydziału w Departamencie Współpracy Międzynarodowej.

Ustalono:
 przyjęcie przedstawionego planu.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
 termin realizacji: 22-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

6. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 19-12-2011 r. do 23-12-2011 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
- przedstawił Pan Jakub Szulc Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu,
 termin realizacji: 22-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
- referował Pan Tomasz Pawlęga Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
 przyjęcie tekstu projektu,
 skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu, ,
 termin realizacji: 22-12-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.