Opinia z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zapewnienia ciągłości opieki nad uczniami


KRAJOWY KONSULTANT
W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGOWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18 a, tel. 89 539-34-55, fax. 89 533-77-01
e-mail: piskorz@wssd.olsztyn.plOpinia z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zapewnienia ciągłości opieki nad uczniami

Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami realizowany przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 22 grudnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

W zakres ten wchodzi udzielanie uczniom pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć. W sytuacjach zachorowań i urazów ucznia na terenie szkoły, wymagających wezwania karetki pogotowia, pielęgniarka powinna poinformować o tym fakcie telefonicznie rodziców ucznia, zaś ucznia przekazać pod opiekę zespołu wyjazdowego.

W przypadkach zachorowań uczniów nie wymagających wezwania karetki pogotowia, pielęgniarka powinna zawiadomić rodziców i do czasu ich przybycia zapewnić dziecku opiekę w gabinecie na terenie szkoły.

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, realizując swoje zadania profilaktyczne, nie pełni roli opiekuna uczniów, zatem nie jest osobą upoważnioną do transportu ucznia do przychodni czy też szpitala.


dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek
Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.